Ахада Урыстәылатәи Афедерациа аекономикатә ҿиара аминистр актәи ихаҭыҧуаҩ Михаил Бабич дидикылеит

Ахада Урыстәылатәи Афедерациа аекономикатә ҿиара аминистр актәи ихаҭыҧуаҩ Михаил Бабич дидикылеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациа аекономикатә ҿиара аминистр актәи ихаҭыҧуаҩ Михаил Бабич дидикылеит.

Аиҧылараҟны ирылацәажәеит аҧсны-урыстәылатәи аусеицура, Аҧсны асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны аус зуеи аҧхьаҟа иазҧхьагәаҭоуи апроектқәа ирызку азҵаарақәа.

Аҳәынҭқарра Ахада асасцәа аҧсшәа раҳәо, иҳәеит аҧсуа ган ала аекономикатә зҵаарақәа рыла аусеицура арҿиара ишазхиоу.  
«Даара ҳақәгәыҕуеит Шәара шәаара уанӡа изныкымкәа ҳазлацәажәахьаз азҵаарақәа рыӡбара иацхраауеит ҳәа. Ҳара иаартны аицәажәара ҳазхиоуп. Ҳпозициа ҵаҵгәыркхоит хымҧада», - иҳәеит Аслан Бжьаниа.

Ахада иҳәеит аҩ-ганк рыла иазгәаҭоу ахықәки алҵшәеи рынагӡара шалыршахо.

«Уи азы аиҧыларақәа рымҩаҧгара аҭаххаргьы, шьаҿа-шьаҿала лҵшәа бзиала апроектқәа рхыркәшарахь ҳнеиуеит», -  иҳәеит Ахада.

Михаил Бабич Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иҭабуп ҳәа еиҳәеит аиҧыларази иқәгылоу азҵаарақәеи апроблемақәеи рылацәажәаразы иаҧиҵаз алшаразы. «Ҳара рацәак ҵуам Москва ҳаиқәшәеижьҭеи. Ҳколлегацәеи ҳареи аимадара ҳабжьоуп. Москва Дмитри Николаи-иҧа Козак иҟны излацәажәаз азҵаарақәа зегьы, аинвестициатә программеи уи инақәыршәаны  апроект –харџьынҵатә документациа разырхиара мҩаҧысуеит», - иҳәеит УА аекономикатә ҿиара аминистр актәи ихаҭыҧуаҩ.  
Бабич имҩаҧгоу аусура ибзиоуп ҳәа азиҳәеит. «Иахьа Аинвестпрограмма иалоу аобиектқәа жәпакы ҳрыхәаҧшит. Иаҳбаз агәахәара ҳнаҭеит. Иара убас ҳрылацәажәеит ареспублика фымцала аиқәыршәара азҵаара, абиуџьет аҧареизакырҭала (казначейство) анагӡара уҳәа убас егьырҭ азҵаарқәагьы. Арҭ зегьы ҳгәы иҵхо зҵаарақәоуп. Ҷыдала хшыҩзышьҭрагьы аҳҭоит»,- иҳәеит Михаил Бабич инаҵшьны.

УА аиҳабыра ахаҭарнак иҳәеит атуризм аҿиара социалла аҧеиҧш змоу программаны ишыҟоу.  «Абри аганахьала азакәанҧҵара аус адулатәуп»,- иҳәеит иара. Иазгәеиҭеит Урыстәыла анапхгара Инвестпрограмма ала Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи русеицура аҵак ду шанаҭо.

Аслан Бжьаниа иҳәеит ааигәа имҩаҧгаз аилацәажәараҟны Аинвестпрограммала аус зуа апроектқәа рынагӡашьа нарҭбааны ишазааҭгылаз. «Абри аилацәажәараҟны Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ иҟалҵаз  аекономика аминистр Кристина Озган излалҳәаз ала, алҵшәа бзиақәа ҳауеит», - иҳәеит Аҧсны Ахада. Аҳәынҭқарра Ахада иаҵшьны иҳәеит аҧхьаҟагьы ҷыдала хшыҩзышьҭра шаҭахо аинвестициатә программала иарбоу апроектқәа рыла ианаамҭоу, зхаҭабзиара ҳараку аусура амҩаҧгара.

Аиҧылара иалахәын Аҧыза-министр Александр Анқәаб, Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа, Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ аекономика аминистр Кристина Озган, афинансқәа рминистр Владимир Делба, Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәаҩ Алексеи Двинианин.


Возврат к списку