Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара амш инамаданы ааҧхьара ҟаиҵеит

14.08.2020

Ахада Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара амш инамаданы ааҧхьара ҟаиҵеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 28 шықәса ахыҵра инамаданы ааҧхьара ҟаиҵеит.  
Ааҧхьара атекст аҟны иҳәоуп:

“Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!

Иахьа ҳара Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ргәалашәара амш азгәаҳҭоит. 28 шықәса раҧхьа, 1992 шықәса нанҳәамза 14 рзы ҭынч инхоз Аҧсны жәлар рыҩнаҭақәа рыҟны арыцҳара ҟалеит – абри аҽны ргәырҽанӡамкәа Аҧсны иақәлеит Қырҭтәыла Аҳәынҭсовет ар.  Ақәылаҩ мышқәак рыла ҳтәыла инапаҟны иааганы, ҳажәлар рхақәиҭра рымхра илшон ҳәа игәы иаанагон. Аха агха ихьит. Аҧхьатәи асааҭқәа инадыркны хацәнмырха аҕа иҿагылеит Аҧсны ахьчаҩцәа – афырхацәа.

Нанҳәамза 14 – атрагедиа ду зцу, аха убри аангьы ҳажәлар рфырхаҵареи ргәымшәареи символра азызуа мшуп.  413 мши ҵхи еихсыҕьра амамкәа имҩаҧысуан Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра. Аҧсны ахақәиҭразы игылеит усҟан ҳмилаҭтә ҧхьагылаҩ ду Владислава Арӡынба напхгара зиҭоз ҳаибашьцәа хьӡырҳәагақәа.  

Гәырҩала, хьаала иҭәу абри амш аҽны ҳара ҳхырхәоит Аҧсадгьыл ахақәиҭразы иҭахаз Аҧсны аӡәа-аӡәала аҵеицәа, аҭыҧҳацәа, хатәгәаҧхарала иааны иҳадгылаз аибашьцәа рыхьӡала. Урҭ рфырхаҵара абиҧара ҿыцқәа рзы апатриотизм иашеи аҧсадгьыл амаҵуреи рзы ахааназы ҿырҧшыганы инхоит.

Рыхьӡ кашәара ақәымзааит Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра Афырхацәа!“


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org