Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит 2020 ш. ҧхынгәымза 28 рҟынӡа Аҧсны-урыстәылатәи аҳәаа ахысразы аҧкрақәа рыцҵаразы Адҵа

21.07.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа  инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра иҿыцу коронавирустә ҿкы COVID19 рацәыхьчаразы хазы игоу ауснагӡатәқәа рзы» (2020 шықәса ҧхынгәымза 14 рыҟн. аҧсахрақәа зцу) 2020 шықәса рашәарамза 30 аҟнытә Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Идҵа аҧсахрақәа ралагаларазы» Адҵа.  

Адокумент инақәыршәаны, ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID19 рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб ҧхынгәымза 2020 шықәса ҧхынгәымза 20 аҟн. азыӡба шьаҭас иаҭаны, Аҧсны-урыстәылатәи аҳәаа ахысразы аҧкрақәа ирыцҵоуп 2020 ш. ҧхынгәымза 28 рҟынӡа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org