Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ашҟа аиҭабжьыҭира далахәын

12.07.2020

Ахада Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ашҟа аиҭабжьыҭира далахәын

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ашҟа аиҭабжьыҭира далахәын.

Аҳәынҭқарра Ахада итәылауаҩратә уал наигӡеит иара дахьҭаҩу, иқыҭа гәакьа Тамшь.  

Кындыҕтәи алхратә округу №31 аҟны Аҧсны жәлар Реизара – Апарламент ашҟа аиҭабжьыҭира азгәаҭан адепутат  Аслана Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра ахадас даналхха ашьҭахь.

Абжьыҭира анаҩс аҳәынҭқарра Ахада ақыҭауаа драцәажәеит.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org