Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны амедицина аусзуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит

21.06.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны амедицина аусзуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит.   Акыр иаҧсоу аҩызцәа!

Аҧсны амедицина аусзуҩцәа зегьы шәзанааҭтә ныҳәа шәыдысныҳәалоит. Ари аныҳәа сынтәа аҵак ҷыда амоуп. Адунеи зегьы аҟны аҳақьымцәа атәылақәа зымҽхазкыз коронавирустә ҿкы ауаатәҩса рацәыхьчаразы хацәнмырха аҧхьа игылеит.

Аҧсуа ҳақьымцәа, амедиаҳәшьцәа, иласу ацхыраара астанциа аусзуҩцәа, асанитарцәа, егьырҭ амедицинатә усзуҩцәа рыпрофессионализм, гәык-ҧсыкала рзанааҭ азыҟазаара иабзоураны атәылаҟны COVID-19 апандемиа ахҟьа-ҧҟьақәа реиҵатәра алыршахеит.

Шәымтәа, шәмыцәа, шәгәабзиаразы аҭагылазаашьа аншәарҭоугьы, шәара шәуалҧшьа анагӡара шәаҿуп. Ари азы иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит. Аҳәынҭқарра иалшо зегьы ҟанаҵалоит ҳмедицина адгылара аҭаразы, аматериалтә-техникатә еиқәыршәаразы.

Акыр иаҧсоу амедицинатә усзуҩцәа, абри аныҳәамш аҽны ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, азанааҭтә еихьаӡарақәа, шәҭаацәарақәа рыҟны анасыҧ.

 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада                                     

Аслан Бжьаниа


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org