Ахада Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Дмитри Цымцба АКН аусбарҭа аиҳабыс иаҭаразы

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Дмитри Цымцба Олег-иҧа Аргылареи анхарҭа-коммуналтә нхамҩеи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарратә усбарҭа аиҳабыс иаҭаразы.


Возврат к списку