Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Џьони Аҭәмаа Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Аҷыдатә ҵакы змоу ацентр аиҳабыс иаҭаразы

19.06.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аусҧҟа инапы аҵаиҩит аполковник Рауль Харабуа Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Аҷыдатә ҵакы змоу ацентр аиҳабы имаҵураҟнытә ихы иақәиҭтәразы.

Рауль Харабуа ААШӘ Ахантәаҩы инапаҵаҟа диагоуп.

Абри Аусҧҟала Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Аҷыдатә ҵакы змоу ацентр аиҳабыс даҭоуп Аҭәмаа Џьони Гарри-иҧа.
Аҭәмаа Џьони Гарри-иҧа диит 1979 шықәса ҧхынҷкәынмза 25 рзы Аҧснытәи АССР Очамчыра ақ. аҟны.

2013 ш. далгеит Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхтә факультет;

2016 ш. далгеит Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет апедагогикатә факультет;

2000 шықәса инаркны 2003 шықәсанӡа аус иуан Москва ақ. аҟны аспорттә клуб «Иуниор» азыҟаҵаҩыс;

2005 ш. - 2010 ш. аус иуан АА Ахьчаразы аҳәынҭқарратә маҵзураҟны;

2010 ш.- 2014 ш. аус иуан Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзураҟны;

2014 ш. - 2019 ш. аус иуан, 2020 шықәса лаҵарамза 1 инаркны иахьа уажәраанӡа аус иуеит Аҟәа ақ. администрациа Аҿари аспорти рызҵаарақәа рзы аилак Ахантәаҩыс.

Карате азы адунеи ачемпионат хынтәтәи аҧхьагаҩ, 2005 ш. адунеи ачемпион, Урыстәылеи Аҧсни аспорт зҽаҧсазтәыз аҟаза.

Дҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара имоуп.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org