Ауааҧсыра короновирустә ҿкы рацәыхьчара иазку иалкаау ауснагӡатәқәа рыҿҳәара иацҵоуп

Ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку 2020 шықәса лаҵарамза 28 аҟн. Акоординациатә штаб азыӡба шьаҭас иҟаҵаны, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит “ Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак рыҿҳәара ацҵаразы“ Адҵа.


Возврат к списку