Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ауааҧсыра короновирустә ҿкы рацәыхьчара иазку иалкаау ауснагӡатәқәа рыҿҳәара иацҵоуп

30.05.2020

Ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку 2020 шықәса лаҵарамза 28 аҟн. Акоординациатә штаб азыӡба шьаҭас иҟаҵаны, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит “ Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак рыҿҳәара ацҵаразы“ Адҵа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org