Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь инышәынҭраҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

29.05.2020

Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь инышәынҭраҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Џьгьарда ақыҭан Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада  Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иҧсыжырҭаҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын иара убас Ахада Ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынба, Аҧыза-министр Алеқсандр Анқәаб, Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа, аиҳабыра ахаҭарнакцәа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада  Сергеи Багаҧшь 64 шықәса дшырҭагылаз иҧсҭазаара далҵит 2011 шықәса лаҵарамза 29, Москва ақ. аҟны.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org