Аслан Бжьаниа Исҳаҟ Машбаш ииубилеи идиныҳәалеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа еицырдыруа адыга поет, Адыгьеиа, Ҟабарда-Балҟариа Жәлар рышәҟәыҩҩы, «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара занашьоу Исҳаҟ Машбаш ииубилеи идиныҳәалеит.

Адныҳәалара атекст аҟны иҳәоуп:

"Ҳаҭыр зқәу Исҳаҟ Шумаф-иҧа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит 90-шықәсашәхыҵра аиубилеи.

Шәара шәыҧсҭазаара зегьы абаҩхатәра дуӡӡақәа ируаку – ашәҟәыҩҩра иадҳәалоуп. Ганрацәала еиларсу Шәара шәырҿиара ҷыдала зҭоурыхтә лахьынҵазы аҭакҧхықәра ныҟәызго ажәларқәа ирзааигәоуп. Аҧсуааи адыгақәеи ибзианы ирдыруеит шаҟа шәарҭара рыцу амилаҭ маҷқәа зынио аҭоурыхтә мыҟәмабарақәа. Шәара шәажәеинраалақәеи шәыпрозеи акырӡа зҵазкуа аҭоурыхтәии ҳазҭагылоу аамҭазтәии апроблемақәа шьҭырхуеит.

Аҧсны жәлар ирхашҭраны иҟаӡам ҳҳәынҭқарразы аамҭа хьанҭақәа раан Шәара хьаҳә-хьачарада иаанышәкылаз апозициа. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан Шәара иаартны аҧсуа жәлари ҳтәыла иқәынхоз егьырҭ ажәларқәеи ирызкыз ақырҭуа агрессиа шәаҿагылеит.

Ахә ашьара уадаҩуп Аҧсни Адыгьеиеи рыжәларқәа реиҩызаратә еизыҟазаашьақәа рырҕәҕәараҟны Шәара шәлагаламҭа. Ҳара ҳзы игәадуроуп Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳамҭа ҳаракы «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара занашьоу рхыҧхьаӡараҟны шәахьыҟоу.
Сара агәра згоит Шәара шәырҿиаратә ҭынха аҧхьаҟа игыло ашәҟәыҩҩцәа рабиҧарақәа рзы цхыраагӡа бзианы ишыҟало азы.
  
Ҳаҭыр зқәу Исҳаҟ Шумаф-иҧа, азин сышәҭозар, ишәзеиҕьасшьар сҭахуп агәабзиара, агәамч, арҿиаратә еихьӡарақәа".


Возврат к списку