Ахада инапы аҵаиҩит Астандартқәеи, ахархәареи, атехникатә хылаҧшреи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа лаҵарамза 27 рзы инапы аҵаиҩит  " Астандартқәеи, ахархәареи, атехникатә хылаҧшреи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы” Аусҧҟа.    


Возврат к списку