Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

26.11.2022
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны жәлар Аконституциа амш рыдиныҳәалеит

Ахада аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит Ашәарҭадара ахеилак алахәцәа алархәны 23.11.2022
Ахада аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит Ашәарҭадара ахеилак алахәцәа алархәны

Ахада афымцамчи аинвестициатә усуреи ирызку иактуалтәу азҵаарақәа инарымаданы аилацәажәара мҩаԥигеит 22.11.2022
Ахада афымцамчи аинвестициатә усуреи ирызку иактуалтәу азҵаарақәа инарымаданы аилацәажәара мҩаԥигеит

Ахада Амчратә еилазаарақәа рнапы ианиҵеит асоцкаҭақәа рыҟны ицәырҵыз адокумент ахәшьара арҭарц 16.11.2022
Ахада Амчратә еилазаарақәа рнапы ианиҵеит асоцкаҭақәа рыҟны ицәырҵыз адокумент ахәшьара арҭарц

Аҧсны Аҳәынҭқарра  Ахада Аслан  Бжьаниеи  Ашәарҭадара Ахеилак  Амаӡаныҟәгаҩ  Сергеи Шамбеи анҭыҵтәи атәылахьчаратә ҵакы змоу аобиектқәа рыхәаҧшра иазку аилатәара мҩаҧыргеит. 12.11.2022
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниеи Ашәарҭадара Ахеилак Амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамбеи анҭыҵтәи атәылахьчаратә ҵакы змоу аобиектқәа рыхәаҧшра иазку аилатәара мҩаҧыргеит.

11.11.2022
Аслан Бжьаниа Аҟәатәи азеиԥшҵараиуратә школ «Алашара» аҟны имҩаԥысуаз ақьиара ҵакы змоу аиармарка даҭааит

Ахада амобилизациатә зыҟаҵаразы аусуратә гәыԥ алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит 07.11.2022
Ахада амобилизациатә зыҟаҵаразы аусуратә гәыԥ алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит

Ахада Атәылахьчара аминистрра аилазаара АА Арбџьар Мчқәа Рыштаб Хада аиҳабы дыдирдырит 04.11.2022
Ахада Атәылахьчара аминистрра аилазаара АА Арбџьар Мчқәа Рыштаб Хада аиҳабы дыдирдырит

Аслан Бжьаниа  Атәылахьчара аминистрра хаҭалатәи аилазаара 04.11.2022
Аслан Бжьаниа Атәылахьчара аминистрра хаҭалатәи аилазаара

Ахада хаҭала игәеиҭеит Бедиа ақыҭаҟны иаҳараку авольттә цәаҳәа "Аҽгәара -220"аҟны иҟалаз аиҧҟьара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра инамаданы иҟаиҵаз анапынҵақәа рынагӡашьа 04.11.2022
Ахада хаҭала игәеиҭеит Бедиа ақыҭаҟны иаҳараку авольттә цәаҳәа "Аҽгәара -220"аҟны иҟалаз аиҧҟьара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра инамаданы иҟаиҵаз анапынҵақәа рынагӡашьа

Аҧсны  Аҳәынҭқарра Ахада Аслан  Бжьаниа Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 25 шықәса ахыҵра инамаданы аныҳәатә еилатәараҟны иқәгылара 04.11.2022
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 25 шықәса ахыҵра инамаданы аныҳәатә еилатәараҟны иқәгылара

04.11.2022
Аслан Бжьаниа Владимир Путин Жәлар ракзаара амш идиныҳәалеит

Ахада имҩаԥгоу аусура инамаданы Аԥсны жәлар рҿаԥхьа аҳасабырба ҟаиҵоит 03.11.2022
Ахада имҩаԥгоу аусура инамаданы Аԥсны жәлар рҿаԥхьа аҳасабырба ҟаиҵоит

Аслан Бжьаниа абокс азы Урыстәыла ачемпионат араӡынтә аҧхьахә иаҧсахаз Баҭал Чежиа дидикылеит 02.11.2022
Аслан Бжьаниа абокс азы Урыстәыла ачемпионат араӡынтә аҧхьахә иаҧсахаз Баҭал Чежиа дидикылеит

Ахада Беларуси Урыстәылеи Реидгыла Апарламенттә Еизара аделегациа идикылеит 02.11.2022
Ахада Беларуси Урыстәылеи Реидгыла Апарламенттә Еизара аделегациа идикылеит

30.10.2022
Аслан Бжьаниа жьҭаарамза 30 рзы аполитикатә репрессиақәа ирылаӡыз рыхьӡала Аҟәа ақ. аҟны иҟоу абаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

30.10.2022
Ахада амилаҭтә ныҳәа «Лыхнашҭа» далахәын

Ахада ахысырҭатә ҭыҧ "Ҵабал" аҟны Атәылахьчара аминистрра адҵа-штабтә мобилизациатә зыҟаҵарақәа дырҭааит 27.10.2022
Ахада ахысырҭатә ҭыҧ "Ҵабал" аҟны Атәылахьчара аминистрра адҵа-штабтә мобилизациатә зыҟаҵарақәа дырҭааит

Ахада Урыстәылатәи Ашәҟәтәы еидгыла аусбарҭа Ахада, Ахантәаҩы Сергеи Степашин дидикылеит 14.10.2022
Ахада Урыстәылатәи Ашәҟәтәы еидгыла аусбарҭа Ахада, Ахантәаҩы Сергеи Степашин дидикылеит

Ахада ААУ 90 шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаԥгатә далахәын 14.10.2022
Ахада ААУ 90 шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаԥгатә далахәын


Новости 81 - 100 из 2775
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org