Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада коронавирустә ҿкы ацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак аамҭала рыцҵаразы Адҵа инапы аҵаиҩит

29.04.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак аамҭала рыцҵаразы Адҵа.

«Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб азыӡба ашьаҭала, атәылауаа рыҧсҭазаареи ргәабзиареи рыхьчареи хықәкыс иҟаҵаны:

1. Иацҵазааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа Аҟәа ақалақьи араионқәеи рыҟны аалыҵтәи ақыҭанхамҩатәи џьармыкьақәа русура администрациақәа рхадацәа ишьақәдыргыло аграфики аҧҟарақәеи инарықәыршәаны асанитартә-епидемиологиатә маҵзурақәа ақәыршаҳаҭны, мчыбжьык ахьтә хынтә иреиҳамкәа.

2. Еиҭахацыркзааит 2020 шықәса лаҵарамза 1 инаркны Аҟәа ақ. араионқәеи рыҟны ашәҵатәы џьармыкьақәа русура администрациақәа рхадацәа ишьақәдыргыло аграфики аҧҟарақәеи инарықәыршәаны асанитартә-епидемиологиатә маҵзурақәа ақәыршаҳаҭны, мчыбжьык ахьтә хынтә иреиҳамкәа.

3. Иаанкылазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа амассатә, акультуратә, абаҩрҵәыратә, аспорттә,агәмырҿыҕьратә, алалабаратә, ацәыргақәҵаратә усмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

4. Иаанкылазааит агәырҕьа-чаратә , аныҳәатә, егьырҭ аусмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.
Иаанкылазааит иарбоу аамҭа аҩныҵҟа агәырҕьа-чаратә залқәа русура.

5. Иаанкылазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа атуристтә аекскурсиатә усура амҩаҧгара 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.
Иаанкылазааит иарбоу аамҭа аҩныҵҟа атуристцәеи аекскурсантцәеи зҭаауа аобиектқәа русура.

6. Иаанкылазааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа атәылауаа рҭыҧқәа рынкылара, рыдкылара, асааирҭақәа, агәабзиарачаҧарҭақәа, аҧсшьарҭа ҩнқәа, асасааирҭа ҩнқәа, егьырҭ аҭыҧқәа рыҟны рыҩнаҵара.

7. Иҧкызааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа акатегориақәа зегьы ирыҵаркуа атәылауаа аҧсны –урыстәылатәи аҳәааҟны аужьра апунктқәа рыла Аҧсны Аҳәынҭқарра ралалара, Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аккредитациа змоу адипломатиатә усҳәарҭақәа русзуҩцәа, Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәыла АШӘМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа, Еидҵоу урыстәылатәи арратә базақәа русзуҩцәа;

- жәларбжьаратәи аидара мҩангара иазку атранспорттә хархәагақәа;

- аидара мҩанызго адәыҕбақәа рныҟәцаҩцәа;

- Атәым ҳәынҭқаррақәа рмедицинатә усҳәарҭақәа рыҟнытә илҩааз Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа, урҭ ирыцу ахаҿқәа, (аҭынхацәа); атәым ҳәынҭқаррақәа рмедицинатә усҳәарҭақәа рыҟнытә илҩааз ҿыц иизи урҭ рҭаацәеи хымҧадатәи рхыҧхьакралеи иақәнагоу амедицинатә хылаҧшра рыҭаралеи;

- зыҧсҭазаара иалҵыз Аҧсны атәылауаа рыҧсыбаҩи урҭ ирыцу ахаҿқәеи (аҭынхацәа) раагареи аламҵакәа.

8. Коронавирустә ҿкы COVID-19 ачымазара ахьазгәаҭоу атәылақәа рыҟнытә иааз аҽны инаркны атәылауаа рҽыҧхьакра алыршара 14 мшы аҿҳәара рыҭаны

9. Иаанкылазааит ҳазада ахәаахәҭра ахьымҩаҧысуа адәқьанқәа (диути-фри) русура аҧсны-урыстәылатәи аҳәынҭқарратә ҳәааҟны 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

10. Иаанкылазааит аресторанқәа, акафеқәа, абарқәа, аҧацхақәа, акрыфарҭақәа, какалкырҭақәа, егьырҭ ауаажәларра крырҿаҵара аобиектқәа русура, атәылауаа арҭ аҭыҧқәа рҭаарада идәылганы рымаҵура, иара убас иҿаҵоу анагара аламҵакәа 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа
Иаанкылазааит 2020 шықәса хәажәкырамза 27, 24.00 сааҭ инаркны мшаҧымза 7 – нӡа Аҟәа ақ. Аҧсны Аҳәынҭқарра араионқәеи ихадоуи амаҭәеи рџьармыкьақәа русура.

11. Еиҭахацыркзааит ақалақьбжьаратә уаажәларратә транспорт арныҟәара (ахархәара) 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа, амашьына ласы такси аламҵакәа.

Еиҭахацыркзааит ақалақьнҭыҵтә уаажәларратә транспорт арныҟәара (ахархәара) 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа, Аҟәа ақ. араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа ишьақәдыргылаз афатә аалыҵтә, ақыҭанхамҩатә, ашәҵатәы џьармыкьақәа русура амшқәа раан.

Еиҭахацыркзааит ақалақьҩныҵҟатә уаажәларратә транспорт арныҟәара (ахархәара) 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

12. Иаанкылазааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа афитнес-центрқәа, аспорттә залқәа, СПА-салонқәа, саунақәа, амассажтә салонқәа русура.

13. Иаанкылазааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа астоматологиатә маҵзурақәа русура, зыҧшра ҟамҵакәа, хырҧашьа змам астоматологиатә цхыраара зҭаху ачымазарақәеи аҭагылазаашьақәеи аламҵакәа.

14. Иаанкылазааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа до 15 мая 2020 акультура аусҳәарҭақәа (атеатрқәа, амузеиқәа, абиблиотекақәа, акультуратә центрқәа, акультурааханқәа, аконцерттә залқәа, аҭоурых-культуратә ҳәырҧсаррақәа) русура.

15. Аҳәынҭқарратә напхгараҭара ихадоуи аҭыҧантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа 60 шықәса иреиҳаны изхыҵуа аусуҩцәа рхы иақәиҭыртәааит аџьатә (амаҵуратә) напынҵақәа рынагӡараҟнытә (аусура, аарыхра аҧхасҭа аҭарада) руалафахәы еиқәырханы.
16. Аҳәынҭқарратә напхгараҭара ихадоуи аҭыҧантәии аусбарҭақәа, аҳәынҭқарратә усҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа иарбоу аусбарҭақәа, аусҳәарҭақәа, анаплакқәа, аиҿкаарақәа русзуҩцәа аҳәаанырцәтәи амаҵзуратә ныҟәарақәа рышьҭра мап ацәыркааит 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

17. Иаанкылазааит ахәыҷтәы школнӡатәи усҳәарҭақәа русура 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

18. Аҧсшьармшқәа ирыцҵазааит ашколтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рыҟны 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа .

19. Иаанкылазааит азыҟаҵарақәа Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет, Аҟәатәи иаарту аинститут аҟны, иара убас Аҧсны Аҳәынҭқарра абжьара-занааҭтә ҵараиуратә усҳәарҭақәа рыҟны 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

20. Иаанкылазааит аҵараиуратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, аҽазыҟаҵаратә залқәа русура 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа.

21. Ирыдгалазааит атәылауаа 2020 шықәса лаҵарамза 15-нӡа адинтә еиҿкаарақәа ркульттә обиектқәа (аҭыҧқәа) рҭаара мап ацәкра.

22. Абри Ақәҵара анагӡаразы азинмы змоу, аҭакҧхықәра зду усбарҭаны ишьақәыргылазааит:

- Аҟәа ақ, араионқәеи радминистрациақәа; Аҧсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Адҵа апунктқәа 1, 2 рынагӡаразы;
- Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра– Адҵа апунктқәа 3, 4,11 рынагӡаразы;
- Аҧсны Аҳәынҭқарра Атуризм аминистрра – Адҵа апунктқәа 5, 6 рынагӡаразы
- Аҧсны аҳәынҭқарратә Ашәарҭадара амаҵзура – Адҵа апункт 7 анагӡаразы;
- Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчара аминистрра; Аҧсны Аҳәынҭқарра асанитартә ҳақьым хада; араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа – Адҵа апункт 8 анагӡаразы ;
- Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы – Адҵа апункт 9 анагӡаразы;
- Аҟәа ақ, араионқәеи радминистрациақәа; Аҧсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Адҵа апунктқәа 10, 12, 13 рынагӡаразы;
- Аҧсны Аҳәынҭқарра Акультура аминистрра; Аҟәа ақ, араионқәеи радминистрациақәа – Адҵа апункт 14 анагӡаразы;
- Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара Аппарат; Аҟәа ақ, араионқәеи радминистрациақәа – Адҵа апункт 15 анагӡаразы.
- Аҧсны Аҳәынҭқарра Афинансқәа рминистрра – Адҵа апункт 16 анагӡаразы;
- Аҵареи абызшәатә политикеи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра аминистрра – Адҵа апунктқәа 17-20 рынагӡаразы.

23. Абри Адҵа амч аиуеит 2020 шықәса лаҵарамза 1 инаркны".


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org