Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо инапы аҵаиҩит атәымтәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи рзы Ҧсоу аӡиас ала аҳәынҭқарратә ҳәаа аркразы Адҵа

28.03.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо инапы аҵаиҩит атәымтәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи рзы Ҧсоу аӡиас ала аҳәынҭқарратә ҳәаа аркразы Адҵа.

Адокумент атекст аҟны иҳәоуп:

«1. Аҧсахрақәа алагалазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо Идҵа «Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аҷыдалкаатә ҭагылазаашьа алагаларазы» 2020 шықәса хәажәкырамза 7 аҟн., № 132-рп, «Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ин.н. Иусҧҟа анагӡаразы аусҧҟақәа рзы» апункт 8 аредакциа ҿыц ала ианҵаны:
«8. Иҧкызааит 2020 шықәса мшаҧымза 20-нӡа атәымтәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи Аҧсны Аҳәынҭқарра ралалара, Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аккредитациа змоу адипломатиатә усҳәарҭақәа русзуҩцәа, Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәыла АШӘА Аҳәаахьчаратә усбарҭа, Еидҵоу урыстәылатәи арратә базақәа русзуҩцәа, амаҵзура ныҟәарақәа рзы Аҧсны Аҳәынҭқаррахь иаашьҭу, иара убас жәларбжьаратәи аидара мҩангара иазку атранспорттә хархәагақәа аламҵакәа.».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org