Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит амца зкыз абнақәа рҭагылазаашьа инамаданы

25.12.2019

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит амца зкыз абнақәа рҭагылазаашьа инамаданы

Ҧхынҷкәынмза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит амца зкыз абнақәа рҭагылазаашьа инамаданы.

Аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рминистрра азгәаҭақәа рыла амцакра ахыҵхырҭақәа макьанагьы иҟоуп Гәылрыҧшь, Очамчыра, Гәдоуҭа, Гагра араионқәа рыҟны. Аҳәынҭқарра Ахада иҳәеит, ианаҭахха, абылра аанкыларазы амчратә усбарҭақәа шадыҧхьалатәу.
Ахада иара убас араионтә администрациақәа рхадацәа рнапы ианиҵеит Аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рминистрреи дареи еимадазарц, иаразнак Аминистрра иҟанаҵо азыҳәарақәа ирықәҿырҭларц. Аҧыза-министр идҵоуп есҽны аҭагылазаашьазы адырра ҟаиҵаларц.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org