Ахада Пицунда ақ. администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо аколлектив дыдирдырит

Ахада Пицунда ақ. администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо аколлектив дыдирдырит

Ҧхынҷкәынмза 20  рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Пицунда ақ. Администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо аколлектив дыдирдырит.

Рауль Ҳаџьымба Администрациа анапхгаҩ ҿыц ақәҿиарақәа изеиҕьеишьеит.
«Сара аусура шилшо агәра згоит, аха шәаргьы шәидгылароуп. Ҧасатәи анапхгаҩы иҭабуп ҳәа иасҳәарц сҭахуп, илшоз зегьы ҟаиҵеит, аха аҧхьаҟа иҟаҵатәу маҷӡам», – иҳәеит Ахада.

Алхас Шамба иҭабуп ахиҳәааит ирҭаз агәрагара.
«Ақалақь иаланхо ауааҧсыреи ҳареи ҳаидгыланы аус ҳуроуп ҳагәҭакқәа рынагӡаразы. Зегьы ҳара ҳнапы иануп.Ахықәкқәеи аҳасабтәқәеи азгәаҭаны, шьаҿа-шьаҿала анагӡара ҳалагоит», – иҳәеит Алхас Шамба.

001_20 (2).JPG


Возврат к списку