Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Асоветтә, урыстәылатәи аҳәынҭқарратә, аполитикатә усзуҩы Иури Лужков иҧсҭазаара иалҵра инамаданы адышшылара

10.12.2019

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба адышшылара ҟаиҵеит асоветтә, урыстәылатәи аҳәынҭқарратә, аполитикатә усзуҩы, «Аҧсадгьыл аҿаҧхьа алшамҭақәа рзы» аорден занашьоу Иури Лужков иҧсҭазаара иалҵра инамаданы.

Адышшылара атекст аҟны иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра анапхгара, Аҧсны жәлар рыхьӡала, хаҭала сара сҟынтә гәалсра дула адышшылара ҟасҵоит урыстәылатәи аҳәынҭқарратә, аполитикатә усзуҩы, «Аҧсадгьыл аҿаҧхьа  алшамҭақәа рзы» аорден занашьоу Иури Михаил-иҧа Лужков иҧсҭазаара иалҵра инамаданы.  

Идунеи иҧсахит зыҧсадгьыл азы ипатриот иашаны иҟаз аҳәынҭқарратә усзуҩы ду. Иури Михаил-иҧа агәамч ду змаз, ааҧсарада аусура зылшоз, уаҩы лахҿыхны дыҟан, иуадаҩыз апостсоветтә аамҭақәа раан аҳҭнықалақь Москва напхгара аҭо, уи азы иҟаиҵаз рацәоуп.  

Аҧсны есқьынгьы ахә ҳаракны иршьон Иури Михаил-иҧа Аҧсны жәлар рышҟа имаз азыҟазаашьа. Москва ахадас даныҟаз, Иури Михаил-иҧа изныкымкәа Аҧсны даҭаахьан. Иара хаҭала илшамҭоуп урыстәыла-аҧснытәи ауаажәларратәи акультуратәи еимадарақәа рышьақәыргылара.

Ари ауаҩ шьахә игәалашәара ахааназ ҳагәқәа рыҟны инхоит.

Гәалсрала ҳрыдышшылоит Иури Михаил-иҧа иуацәеи иҭынхацәеи, ргәырҩа рыцеиҩаҳшоит». 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org