Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Адыгеиа Ареспублика актәи Ахада Аслан Џьаримов 80 шықәса ихыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә далахәын

07.11.2019

Ахада Адыгеиа Ареспублика актәи Ахада Аслан Џьаримов 80 шықәса ихыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә далахәын

Абҵара 7 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Адыгеиа Ареспублика мышктәи усуратә визитла иҟазаараан Адыгеиа Ареспублика актәи Ахада Аслан Џьаримов 80 шықәса ихыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә далахәын.

Рауль Ҳаџьымба аныҳәатә усмҩаҧгатә аҟны ажәахә ҟаҵо дықәгылеит:

«Акыр иаҧсоу аҩызцәа!

Акыр иаҧсоу Аслан Али-иҧа!

Акыр иаҧсоу Мураҭ Каральби-иҧа!

Гәык-ҧсык ала, иашьак иаҳасаб ала, иҭабуп ҳәа шәасҳәарц сҭахуп абас еиҧш акрызҵазкуа аиубилеитә хҭысқәа гәахәарыла схы рыласырхәыртә еиҧш алшара ахьсымоу азы.

Акыр иаҧсоу Аслан Али-иҧа, ҳаҭыр дула ишәыдысныҳәалоит шәыҧсҭазаараҿы хьӡи-ҧшеи аманы иазгәаҭахаз ахҭыс - 80 шықәса шәхыҵра! 

Шәара шәызнысыз имариамыз шәыҧсҭазааратә мҩеи иҳараку аҳәынҭқарратә маҵураҟны ишәымаз ақәҿиарақәеи символра рзыруеит еиуеиҧшым аамҭақәа рзы Адыгеиа Ареспублика ашьақәгылареи аиҭеиреи анымҩаҧысуаз иамаз аихьӡарақәа. Шәара, аҳәынҭқарра актәи Ахада, уи ахыҵхырҭаҿы игылаз иаҳасабала, аӡә шәакәны шәыжәлар рыҟнытә аҳаҭыр дуи урҭ рыбзиабареи шәрыҧсахеит.

Шәара шәдыррақәа, шәҟәыӷара, Шәара шәдипломатиа, шәыҧсҭазааратә ҧышәа беиа Адыгеиа Ареспублика асоциалтә-идеологиатәи аекономикатәи шьаҭақәа рырӷәӷәараҟны цхыраагӡа дуны иҟалеит.

Аҧсны акыр ахә ҳаракны иршьоит иҧшьаз ақәҧараҟны Қырҭтәыла аибашьратә агрессиа иаҿагыланы ақәҧараҟны, акыр агәаҟрақәа зхызгахьоу ҳаҧсадгьыл аҿы аҭынчреи аҭоурыхтә иашареи рышьақәыргылара аус аҟны акрызҵазкуа шәлагаламҭа. Илахьынҵаӡбагаз усҟантәи аамҭа хьанҭақәа раан Ҟәбан усҟантәи анапхгаҩы Николаи Кондратенко, Ҟабарда - Балкариа Ахада Валери Коков уҳәа еицырдыруа аполитикатә ҧызацәеи Шәареи аиашьа ижәҩахыр ӷәӷәа идышәҵеит ҳаҧхьагылаҩ ду, Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Арӡынба,- фырхаҵарыла, хьаҵрак ҟамҵакәа, ахақәиҭра иазықәҧоз аҳәынҭқарра аинтересқәа рыхьчаразы шәгылан, уи ахьчара хацәнамырха иазгылеит зықьҩыла Аҩада – Кавказынтәи, ааигәатәи наскьатәи аҳәаанхыҵтәи атәылақәа рыҟнытә хатәгәаҧхарала еибашьуаз ҳашьцәа.

Ҳара ибзианы иаҳгәалашәоит Аҧснынтәи иааз ахҵәацәа рыдкылара шеиҿышәкааз, аблокада иҭакыз ҳажәлар, аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа раангьы ирышәҭаз аекономикатә, агуманитартә цхыраара. Ари аус ду мҩаҧыжәгон Шәара милаҭ рацәала еилоу Адыгеиа ажәлар зегьы шәыдыргыланы. Владислав Арӡынба шәидгыланы жәҩахыр еибыҭарала ишәылшаз маҷӡам Аҧсны зҭагылаз аекономикатә блокада аиааиразы.

2008 шықәсазы Урыстәылатәи Афедерациа Аҧсны ахьыҧшымра азханаҵаанӡа иҟаз аҭагылазаашьа ауадаҩра ҳасаб азуны, аиашьара ҳзызуз Адыгатәыла хәызмаӡам ацхыраара ҳаҭара иаҿын ҳҳәынҭқарра аҿиаразы еиҳа ихадароу ахырхарҭақәа рзы амилаҭтә кадрқәа разыҟаҵара аус аҿы.

Ҳарҭ ҳаиашьаратә еизыҟазаашьақәа аҭоурых ду рымоуп, аамҭагьы иҧнашәахьеит. Ҳусеицура иахьа даҽа мҽхакык шьҭнахуа иалагеит асоциалтә-економикатәи акультуратә-ҵараиуратә усхк аҟны.

Шәара, акыр иаҳзаҧсоу аиубилиар ишәызгәакьоу Адыгеиеи, лахьынҵак еиднакылаз аҧсны-адыгеиатәи адунеии рымацара ракәымкәа, Кавказ зегьы, Урыстәыла дуӡӡа зегьы хамеигӡарада амаҵ аураҟны ҿырҧшыга бзианы шәыҟан, ус шәыҟоуп иахьагьы!
Аҧсны аҿаҧхьа шәылшамҭа дуӡӡақәа рзы Шәара ишәанашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден актәи аҩаӡара!

Ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, агәамч, анасыҧ, аҧсуа қәранҵыра ду! Адыгеиа Ареспублика ажәлар зегьы – анасыҧ, аизҳазыҕьара!
Нагӡара ақәзааит аҧсуааи адыгааи ҧгара зқәым ҳаиашьара! Наунагӡа ишәҭыкакаҷлааит Аҧсынтәылеи Адыгатәылеи».

Аусмҩаҧгатә аҟны иқәгылеит Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилов, Адыгеиа Ареспублика Аҳәынҭқарратә Хеилак-Хасе Ахантәаҩы, Адыгеиа актәи Ахада Аслан Џьаримов, Адыгеиа Жәлар рышәҟәыҩҩы Исҳак Машбаш, иара убас иналукааша аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩцәа.
1AG_1626.jpg
1AG_1699.JPG
1AG_1645.JPG
1AG_1647.JPG
1AG_1624.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org