Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Астатистиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы лзы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

06.11.2019

Абҵарамза 6 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра Астатистиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы лзы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Аусԥҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аԥсны Аҳәынҭқарра астатистиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩыс даҭазааит Гогьиа Кама Алеқсеи-иҧҳа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org