Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит

06.11.2019

Абҵарамза 6 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы.

Аусԥҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩыс даҭазааит Ԥиԥиа Вахтанг Ахра-иԥа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org