Анатоли Бибилов Рауль Ҳаџьымба Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш идиныҳәалеит

Цәыббрамза 30 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Ахада Рауль Ҳаџьымба Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш идиныҳәалеит Алада Уаҧстәыла Ареспублика Ахада Анатоли Бибилов.

Адныҳәаларатә аацҳамҭаҿы, ҷыдала, иҳәоуп:

«Ҳаҭыр зқәу Рауль Џьумка-иԥа!

Алада Уаҧстәыла Ареспублика анапхгареи ажәлари рыхьӡала, хаҭала сара сҟынтә гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Ахақәиҭреи Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааиреи рымш.  

Шәышықәсалатәи аҭоурых аҩныҵҟала ҳаиашьаратә Аҧсны акыр агәаҟрақәа ахнагеит хьыӡла-ҧшала урҭ ириааины. Аиааирақәа алыршахон уи ажәлар ҟазшьас ирымоу апатриотизми, аидгылареи, аҧсадгьыл абзиабареи ирыбзоураны. Ари аныҳәа азгәарҭоит иахьа Аҧсадгьыл хьӡи-ҧшеи згым аҭоурых ҳаҭыр ақәызҵо, уи аҧеиҧш бзиа агәра зго зегьы. Аиааира афырхаҵареи, ахачҳареи, зеиҧш ҟамло агәымшәара, ажәлар доуҳала рыҕәҕәара ирсимволны иҟалеит.  

Иахьа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҿиара амҩа иану, уаҵәтәи амш агәра зго, неиҩымсрада зхьыҧшымра шьақәзырҕәҕәо тәылоуп.

Ҳаҭыр зқәу Рауль Џьумка-иҧа, абри аныҳәамш аҽны, Шәаргьы, Аҧсны жәлар зегьы гәык-ҧсыкала ишәзеиҕьасшьоит аҭынчра, анасыҧ, агәабзиара, аизҳазыҕьара». Возврат к списку