Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны ибжьы иҭиит

Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны ибжьы иҭиит

Цәыббрамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны ибжьы иҭиит.

Аҳәынҭқарра Ахада ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит, ҷыдала, Ахада иалхрақәа рымҩаҧысшьа иазкны. Рауль Ҳаџьымба иазгәеиҭеит алхрақәа ҭынч имҩаҧысуеит ҳәа игәы ишаанаго.  
Рауль Ҳаџьымба ибжьы иҭиит абжьаратә ашкол № 14 аҿы иҟоу алхырҭатә округ №5 алхырҭатә ҭыҧ №2 аҟны.  


Возврат к списку