Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны ибжьы иҭиит

08.09.2019

Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны ибжьы иҭиит

Цәыббрамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур аҟны ибжьы иҭиит.

Аҳәынҭқарра Ахада ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит, ҷыдала, Ахада иалхрақәа рымҩаҧысшьа иазкны. Рауль Ҳаџьымба иазгәеиҭеит алхрақәа ҭынч имҩаҧысуеит ҳәа игәы ишаанаго.  
Рауль Ҳаџьымба ибжьы иҭиит абжьаратә ашкол № 14 аҿы иҟоу алхырҭатә округ №5 алхырҭатә ҭыҧ №2 аҟны.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org