Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада XVI Жәларбжьаратәи ашахматтә фестиваль «Аҧсны Open 2019» аартра даҭааит

02.08.2019

Ахада XVI Жәларбжьаратәи ашахматтә фестиваль «Аҧсны Open 2019» аартра даҭааит

Нанҳәамза 2 рзы Аԥсны  Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба XVI Жәларбжьаратәи ашахматтә фестиваль «Аҧсны Open 2019» аартра даҭааит.

Афестиваль аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧысуеит х-турнирк: «Гәдоуҭа Open», «Аҟәа Open», «Гагра Open». Рауль Ҳаџьымба  Афестиваль аҩныҵҟа имҩаҧысыз «Гәдоуҭа Open» атурнир аҟны ааира згаз дрыдныҳәалеит. Афестиваль «Аҧсны Open 2019» иалахәуп 500 –ҩык рҟынӡа ашахматасҩцәа. Атурнирқәа ирылахәуп иара убас Урыстәылатәи Афедерациа арегионқәа жәпакы рҟынӡа ашахматасҩцәа.

1 (2).JPG

4.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org