Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада абжьаҟазацәа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониеи ИАР Аколлективтә мчқәа аҭынчра аиқәырхаразы абжьаҟазаратә операциа ианалагаз аахыс 25 шықәса аҵра инамаданы амитинги дрылахәын

21.06.2019

    Ахада абжьаҟазацәа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониеи ИАР Аколлективтә мчқәа аҭынчра аиқәырхаразы абжьаҟазаратә операциа ианалагаз аахыс 25 шықәса аҵра инамаданы амитинги дрылахәын

Рашәарамза 21 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 1994 - 2008 шш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны абжьаҟазаратә миссиа назыгӡоз Урыстәылатәи Афедерациа Арбџьар мчқәа рыруаа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониеи ИАР Аколлективтә мчқәа аҭынчра аиқәырхаразы абжьаҟазаратә операциа ианалагаз аахыс 25 шықәса аҵра инамаданы имҩаҧысыз амитинги дрылахәын.

Аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа иара убас ирылахәын Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Аҷыдалкаатәи Азинмчызмоуи Ацҳаражәҳәаҩ Алеқсеи Двинианин, Аҧыза-министр Валери Бганба, 1994 - 2008 шш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны абжьаҟазаратә миссиа назыгӡоз Урыстәылатәи Афедерациа Арбџьар мчқәа рветеранцәа, Аиҳабыра алахәцәа, Аҧсны Жәлар Реизара-Апарламент адепутатцәа.

A65A0932.JPG

A65A0913.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org