Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны иқәынхо аҧсылманцәа зегьы Ураза-Баирам рыдиныҳәалеит

04.06.2019

Рашәарамза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ҳтәыла иқәынхо  аҧсылманцәа зегьы Ураза-Баирам рыдиныҳәалеит.

***
Ҳаҭыр зқәу ҳџьынџьуаа!

Ишәыдысныҳәалоит Ураза-Баирам аныҳәа лаша. 

Аҧсылманцәа зегьы рзы иҧшьоу Рамадан амза хзыркәшо ари амш, иацуп агәырӷьареи адинхаҵара арӷәӷәареи. Адунеи иқәынхо аҧсылманцәа абзиабареи арыцҳаибашьареи рыла иазгәарҭоит иара. 

Ҳара ҳтәыла жәытә-натә аахыс еицырдыруеит адинеибачҳара атрадициақәа рыла. Ари аныҳәа лаша ҩныҵҟала аҽрыцқьареи, аиҩызареи аилибакаара арӷәӷәареи ирызкуп.

Ишәзеиӷьасшьоит зегьы агәабзиара, аҭынчра, аизҳазыӷьара!


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org