Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахәыҷқәа рыхьчара амш азы адныҳәалара

01.06.2019

Рашәарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба атәыла ауааҧсыра ирыдиныҳәалеит Ахәыҷқәа рыхьчара жәларбжьаратәи амш.

Адныҳәалара атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Ахәыҷқәа рыхьчара жәларбжьаратәи амш!

Ари аныҳәа даҽазныкгьы абиҧара ҿа ршәарҭадареи рыҿиареи рзы аиҳабацәа иҳаду аҭакҧхықәра атәы ҳгәаланаршәоит. Аҭаацәарақәагьы, ауаажәларрагьы, аҳәынҭқаррагьы уалҧшьаны ирыдуп ахәыҷқәа ауадаҩрақәеи арыцҳарақәеи рцәыхьчара. 

Аҳәынҭқарра ҷыдала аҭакҧхықәра адуп ахәыҷқәа аҵара бзиа, амедицинатә цхыраара рыҭаразы, ганрацәала рыҿиаразы алшарақәа рзаҧҵаразы, ҳәарада, ари аусура ахырхарҭақәа зегьы рыла есҽны иацҵалатәуп.

Ҳара ҳхәыҷқәа хьӡы-ҧшала Ҳаҧсадгьыл ахьӡала еиуеиҧшым аусхкқәа рыҟны иқәгылоит, аспорт, аҟазара, аҭҵаарадырра убрахь иналаҵаны.

Ҷыдала иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп зымч-зылша, здыррақәа ҿыц игыло абиҧарақәа рааӡара иазызкуа, иара убас ахәыҷқәа рхылаҧшра, рыхӡыӡааӡара занааҭс иалызхыз, зыҧсҭазаара ҵакыс иамоу зегьы.

Ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, аҭынчра, шәнапы злашәкуа аусқәа зегьы рыҟны аихьӡарақәа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org