Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада «Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада иалхрақәа рзы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциатə закəан аҧсахра алагаларазы Аконституциатə закəан инапы аҵаиҩит

28.05.2019

Лаҵарамза 28 рзы Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аконституциатə закəан «Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада иалхразы» Аҧсны Аконституциатə закəан аҧсахра алагаларазы.

Адокумент атекст аҟны иҳəоуп:

«Ахәҭаҷ 1

«Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада иалхрақәа рзы» 2004 ш. ҧхынгəымза 7 аҟн. №911-с-14 Аҧсны Аҳəынҭқарра Аконституциатə закəан (Аҧсны Аҳəынҭқарра азакəанҧҵаратə актқəа реизга 2004, №22, ахәҭ. 39, №39, ахәҭ.35; 2012, №42, ахәҭ.41, ахәҭ.62; агазеҭ «Республика Абхазиа» №69 (3103) 2014ш. ҧхынгəымза 02-03; №91 (3125), 2014ш. нанҳəамза 20-21; №108 (3285) 2015ш. цəыббрамза 29-30; №40 (3780), 2019ш. 18-19 мшаҧымза) анаҩстəи аҧсахра алагалазааит:

1) ахәҭаҷ 6 ахəҭа 1 аҟны ажəақəа «ҧшьымз ирхымгакəа» аныхзааит, ажəақəа «ҩымз ирхымгакəа» ҧсахзааит ажəақəа «мызкы иахымгакəа» рыла, анаҩс атекст ишаҳəо еиҧш».

 Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org