Ахада Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

Ахада Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Аҧыза-министр Валери Бганба, Аиҳабыра, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рколлективқәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ашколхәыҷқәа.   

2.jpg 

3.jpgАҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Аҧыза-министр Валери Бганба, Аиҳабыра, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рколлективқәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ашколхәыҷқәа.


Возврат к списку