Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҟәа ақ. ашкол №2 аҟны абылра аанкылара иалахәыз Аҷыдалкаатә ҭагылазаашьазы аминистрра аусзуҩцәа аџьшьара рыҭара иазку Адҵа инапы аҵаҩит

03.05.2019

Лаҵарамза 3 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа ақ. ашкол №2 аҟны абылра аанкылара иалахәыз Аҷыдалкаатә ҭагылазаашьазы аминистрра аусзуҩцәа аџьшьара рыҭара иазку Адҵа инапы аҵаҩит.

Адҵа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аҟәа ақ. А.С. Пушкин ихьӡ зху абжьаратәи ашкол №2 аҟны абылра аанкылара иалахәыз Аҷыдалкаатә ҭагылазаашьазы аминистрра аусзуҩцәа аџьшьара рыҭазааит иаадырҧшыз ахамеигӡареи апрофессионализми рзы».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org