Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҟәатәи 2-тәи ашкол аҟны иҟалаз абылра иазкны аилацәажәара мҩаҧигеит

02.05.2019

Ахада Аҟәатәи 2-тәи ашкол аҟны иҟалаз абылра иазкны аилацәажәара мҩаҧигеит

Лаҵарамза 2 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит Аҟәатәи 2-тәи ашкол аҟны иҟалаз абылра ахҟьа-ҧҟьақәа раҧыхра иазкны.

Аҳәынҭқарра Ахада азҵаара ықәиргылеит иаанхаз аамҭазы, иара убас аҵарашықәс ҿыц инаркны арҵаратә процесс аиҿкааразы.

Аҵареи аҭҵаарадырреи рзы аминистр иҳәеит ахәбатәи аклассқәа инадыркны ажәеизатәи аклассқәа рҟынӡа аҵаҩцәа рзы арҵаратә процесс ашәахьа лаҵарамза 6 инаркны Аҟәа ақалақь-алатәара-латәарадатә школ аҟны аиҿкааразы аӡбамҭа шрыдыркылаз атәы.

Алагарҭатә классқәа рҵаҩцәа рҵара иацырҵар рылшоит хазхаҭалатәи ашкол «Альфа» ахыбраҟны.

Даҽа аа-класск рҵаҩцәа рҵара апроцесс иацырҵоит 3-тәи Аҟәатәи абжьаратә школ аҟны.

Хәылҧазтәи аҵара аҟәшаҟны иҟоу аҵаҩцәа рурокқәа раамҭа 5 минуҭ иагырхахоит ишшоу аҵараамҭа хыркәшахарц азы. Адгәыр Какоба ишазгәеиҭаз ала, аҵаҩцәа апрограмма аиҳарак иахысхьеит азы аамҭа аркьаҿра ҟалоит.

Аспартакиада иалахәу рзы, иара убас згәабзиара уашәшәыроу заа аҧышәара зҭираны иҟоу, ишьақәыргылоу аамҭа инақәыршәаны Аҟәа ақалақь-алатәара-латәарадатә школ аҟны иахысуеит.

Аҷыдалкаатәи ҭагылазаашьақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иазгәеиҭеит абылра иацлаанӡа аанкылара шалыршоу. Амцакра амзызқәа рыҭҵаара хацыркуп. Аминистр иажәақәа рыла, еиҳа аҵабырг иазааигәоу амзыз афымцакаҭа аҟны иҟалаз ацәаҳәақәа реихькьысра ауп.

Аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит амца аанкылареи арцәареи рзы ҳәоуеиқәшәарала аусура шымҩаҧгаз.

«Иазгәаҭазарц сҭахуп амца арцәара иалахәыз зегьы қәнагала русура шымҩаҧыргаз. Ари ҳаҭырла ахә шьатәуп. Ирылшоз зегьы ҟарҵеит амца ахыбра егьырҭ аҭыҧқәа рахь ииасаанӡа аанкыларазы», - иазгәеиҭеит Ахада.

Ахада Апрокуратура хада анапы ианиҵеит амцакра афакт азы ҷыдалатәи аҭҵаарақәа рымҩаҧгара.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа аиҳабы Игор Амқәаб иҳәеит ахыб зегьы аҧсахра шаҭаххо. Егьырҭ аҧхасҭақәа ртәы аҳәара ҳалшоит ахыбра атехникатә ҭагылазаашьа агәаҭара анаҩс.

Ахада Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа анапы ианиҵеит аамҭа кьаҿла аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаҧгара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org