Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иусбарҭа ажәабжь ҿыцқәа

Ахада ипресс-маҵзура ахҳәаа 25.07.2021
Ахада ипресс-маҵзура ахҳәаа
2018 ш. жьҭаарамза 30 рзы аоппозициа аҧшьгарала имҩаҧысыз ауаажәларратә еизараҿы ҩаҧхьа атәыла анапхгара рахь иаабац-иҳаҳац ариторика рхы иадырхәеит.

Аҧсны Ахада Ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынба Аиааира амш аҽны Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит
Аҧсны Ахада Ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынба Аиааира амш аҽны Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит
Аҧсны Ахада Ихаҭыҧуаҩ Бадра Гәынба Аиааира амш аҽны Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.  


Алхас Кәыҵниа Ахада Иадминистрациа анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ аколлектив дыдирдырит
Алхас Кәыҵниа Ахада Иадминистрациа анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ аколлектив дыдирдырит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа Ахада Иусҧҟа ала Администрациа анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩыс иаҭоу Џьансыхә Нанба аколлектив дыдирдырит.    

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ихаҭыҧуаҩ иҟаиҵаз аҳәамҭа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ихаҭыҧуаҩ иҟаиҵаз аҳәамҭа

Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз Аҧсны Ахада Алада Уаҧстәыла Ахада  ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит
Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз Аҧсны Ахада Алада Уаҧстәыла Ахада ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит
Цәыббрамза 20 рзы Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз арратә парад аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ахада Анатоли Бибилов ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит.


Анонсы 71 - 75 из 75
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org