Урыстәыла атәылауаа Аҧсны рмазаратә зинқәа рыхьчаразы акомиссиа

Акомиссиа аусура ахықәкы хаданы иҟоуп Аҧсны Аҳәынҭқкрраҿы Урыстәыла атәылауаа рмазаратә зинқәа рыхьчара. Акомиссиа иааиҧмырҟьаӡакәа аус зуа усбарҭоуп. Аҧсны Аҳәынҭқкрраҿы Урыстәыла атәылауаа рмазаратә зинқәа рыхьчаразы Акомиссиа анапхгаҩыс дыҟоуп Ахада ихаҭыҧуаҩы. Атәылауаа иаларҵо арзаҳалқәа аҵабыргра гәаҭаны акомиссиа ахәаҧшразы иқәдыргылоит.

Аҧсны Аҳәынҭқкрраҿы Урыстәыла атәылауаа рмазаратә зинқәа рыхьчаразы Акомиссиа ареферентеиҳабы

Бебиа Викториа

Аҭел. + 7 840 229-70-12