Ахада ихаҭыҧуаҩы напхгара ззиуа акомиссиақәа русура

Атәылауаҩразы акомиссиа

Аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа рзы акомиссиа

Урыстәыла атәылауаа Аҧсны рмазаратә зинқәа рыхьчаразы акомиссиа