Ажәабжь ҿыцқәа

Сергеи Лидов Имшира идныҳәалара 29.09.2015 Сергеи Лидов Имшира идныҳәалара
Рауль Ҳаџьымба  афотоҭыхҩы, Урыстәыла апрофессионалтә фотоҭыхҩцәа жәларбжьаратәи ргильдиа апрезидент Сергеи Лидов ииубилеи идиныҳәалеит.

Донецктәи Жәлар Рреспублика Ахада иҧылара 25.09.2015 Донецктәи Жәлар Рреспублика Ахада иҧылара

Ахада Рауль Ҳаџьымба визит кьаҿла Аҧсны Аҳәынҭқарра иаҭааз Донецктәи Жәлар Рреспублика Ахада дидикылеит.

Хьрыҧс Радион-иҧа Џьопуа даҭоуп Очамчыра араион Аусбарҭа ахадас. 25.09.2015 Хьрыҧс Радион-иҧа Џьопуа даҭоуп Очамчыра араион Аусбарҭа ахадас.
Хьрыҧс Радион-иҧа Џьопуа даҭоуп Очамчыра араион Аусбарҭа ахадас.

Кәырбан-ныҳәа адныҳәалара 24.09.2015 Кәырбан-ныҳәа адныҳәалара
Рауль Ҳаџьымба аҧсылманцәа зегьы ирыдиныҳәалеит Кәырбан-ныҳәа.

Араса аекспорттә ҳазалхра напхгараҭара азҵаарақәа ирызкыз аусуратә еилацәажәарақәа 23.09.2015 Араса аекспорттә ҳазалхра напхгараҭара азҵаарақәа ирызкыз аусуратә еилацәажәарақәа

Рауль Ҳаџьымба имҩаҧигеит араса аекспорттә ҳазалхра напхгараҭара иазкыз аусуратә еилацәажәара.

Владислав Сурков Имшира идныҳәалара 21.09.2015 Владислав Сурков Имшира идныҳәалара

Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла Ахада Ицхырааҩ Владислав Сурков Имшира идиныҳәалеит.

Адныҳәаларатә цҳамҭаҟны иҳәоуп:

Рауль Ҳаџьымба визит кьаҿла Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа  даҭааит 21.09.2015 Рауль Ҳаџьымба визит кьаҿла Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа даҭааит
Аҧсны Ахада ивизит аан диҧылеит Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа Ахада Тамерлан Агузаров .

Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Республика аҧҵара 25-шықәсахыҵра иазкыз арратә парад аҟны дыҟан. 20.09.2015 Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Республика аҧҵара 25-шықәсахыҵра иазкыз арратә парад аҟны дыҟан.
Аныҳәатә парад аҟны иҟан Тамерлан Агузаров хадара ззиуаз Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика – Аланиа, Алеқсандр Захарченкои Игор Плотницкии хадара ззыруаз Донецктәии Лугансктәии жәлар рреспубликақәа рыҟнытә аделегациақәа, иара убас Урыстәыла иеиуеиҧшым арегионқәа рыҟнытә аделегациақәа.

Рауль Ҳаџьымба Аинформациатә Маҵзура “SPUTNIK Алада Уаҧстәыла” иаиҭаз аинтервиу 20.09.2015 Рауль Ҳаџьымба Аинформациатә Маҵзура “SPUTNIK Алада Уаҧстәыла” иаиҭаз аинтервиу
Рауль Ҳаџьымба игәаанагарала, Аҧсни Алада Уаҧстәылеи реимадара даҽа ҩаӡарак ашҟа ихалароуп, ареспубликақәа наҟ-ааҟ ирзеиҧшны ҵакы змоу азҵаарақәа ыҟоуп  аекономикатәи агәманитартәи ҟәшақәа рыҟны.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Леонид Тибилови реиҧылара. 20.09.2015 Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Леонид Тибилови реиҧылара.

Иацҵоуп Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла официалтә визитла иаҭаара.

Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа аҭаара 19.09.2015 Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа аҭаара
Алада Уаҧстәыла Ареспублика официалтә визитла иҟазаара аҳәаа иҭагӡаны Рауль Ҳаџьымба даҭааит Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа.

Ахада Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь даҭааит 19.09.2015 Ахада Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь даҭааит
Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь Цхинвал ақ. днеит Алада Уаҧстәыла Ареспублика ашьақәгылара 25 шықәсахыҵра иадҳәалоу аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа рыҽрылархәразы.

Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит 17.09.2015 Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит

2015 шықәса цәыббра 19-20 рзы Ахада Рауль Ҳаџьымба официалтә визитла Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит.

Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла аколлективи артистцәеи аҳаҭыртә хьыӡқәа ранашьоуп 16.09.2015 Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла аколлективи артистцәеи аҳаҭыртә хьыӡқәа ранашьоуп

Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла аколлектив аҳаҭыртә хьыӡқәа ранашьаразы Аусҧҟа.

Урыстәылатәи Афедерациа асубиектқәа рхадацәа рыдныҳәалара 15.09.2015 Урыстәылатәи Афедерациа асубиектқәа рхадацәа рыдныҳәалара

Ахада Рауль Ҳаџьымба адныҳәаларатә шәҟәқәа дәықәиҵеит Вениамин Кондратиеви Рустам Минниханови Урыстәылатәи Афедерациа асубиектқәа Ахадацәас ралхра инамаданы.

Москватәи Аҧсуа диаспора ахаҭаранкцәа иранашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара 15.09.2015 Москватәи Аҧсуа диаспора ахаҭаранкцәа иранашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Иусҧҟала ҳџьынџьуаа ирырҭо ганрацәалатәи ацхыраареи, Аҧсни Урыстәылатәи Афедерациеи реимадара арҕәҕәараҟны рлагаламҭеи рзы “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара ранашьоуп АУЕ “Москватәи Аҧсуа диаспора” ахаҭарнакцәа:

Сергеи Бебиа Имшира идныҳәалара 15.09.2015 Сергеи Бебиа Имшира идныҳәалара
Ахада Рауль Ҳаџьымба абиологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа академик Сергеи Бебиа Имшира идиныҳәалеит.

Дмитри Медведев имшира идныҳәалара 14.09.2015 Дмитри Медведев имшира идныҳәалара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла Аиҳабыра Ахантәаҩы Дмитри Медведев Имшира идиныҳәалеит.

Урыстәыла Афедерациа Ахеилак аҧылара 14.09.2015 Урыстәыла Афедерациа Ахеилак аҧылара

Ахада Рауль Ҳаџьымба идикылеит Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилаки Жәлар Реизареи русеицуразы Акомиссиа аилатәара аҽалархәразы иааз Афедерациа Ахеилак аилак ахантәаҩы Виктор Озеров напхгара ззиуаз Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилак аделегациа.

Тамерлан Агузаров   Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа  (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра  инамаданы адныҳәалара 13.09.2015 Тамерлан Агузаров Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра инамаданы адныҳәалара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Тамерлан Агузаров идиныҳәалеит Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра.


Новости 1601 - 1620 из 1859
Начало | Пред. | 79 80 81 82 83 | След. | Конец