Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Роберт Киут Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура ахантәаҩыс иаҭаразы 10.02.2021 Ахада Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Роберт Киут Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура ахантәаҩыс иаҭаразы

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәаҩ адипломатиатә усзуҩ имш идиныҳәалеит 10.02.2021 Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәаҩ адипломатиатә усзуҩ имш идиныҳәалеит

Ахада Очамчыра араион Администрациа ахада изы Аусҧҟақәа инапы рыҵаиҩит 10.02.2021 Ахада Очамчыра араион Администрациа ахада изы Аусҧҟақәа инапы рыҵаиҩит

Аслан Бжьаниа Александр Тумасиан ианеишьеит аорден “Ахьӡ-Аҧша” III аҩаӡара 10.02.2021 Аслан Бжьаниа Александр Тумасиан ианеишьеит аорден “Ахьӡ-Аҧша” III аҩаӡара

Валери Кәарҷиа ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден I аҩаӡара. 10.02.2021 Валери Кәарҷиа ианашьоуп «Ахьӡ-Аԥша» аорден I аҩаӡара.

Аслан Бжьаниа Анатоли Бибилов имшира идиныҳәалеит 06.02.2021 Аслан Бжьаниа Анатоли Бибилов имшира идиныҳәалеит

Ахада Гагра Администрациаҟны аилацәажәара мҩаԥигеит 04.02.2021 Ахада Гагра Администрациаҟны аилацәажәара мҩаԥигеит

Ахада Иусҧҟала Р.Аџьынџьал Аҩадатәи Кавказ аветеранцәа-хатәгәаҧхаралатәи аибашьцәа аус рыцуразы абжьгаҩыс дҟаҵоуп 04.02.2021 Ахада Иусҧҟала Р.Аџьынџьал Аҩадатәи Кавказ аветеранцәа-хатәгәаҧхаралатәи аибашьцәа аус рыцуразы абжьгаҩыс дҟаҵоуп

  Аслан Бжьаниа  Терент Ҷаниа иԥсҭазаара иалҵра инамаданы иуацәеи иҭынхацәеи дрыдышшылеит 04.02.2021 Аслан Бжьаниа Терент Ҷаниа иԥсҭазаара иалҵра инамаданы иуацәеи иҭынхацәеи дрыдышшылеит

Имҩаԥысит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа  хантәаҩра ззиуаз Аминистрцәа реилазаара инарҭбаау аилацәажәара 03.02.2021 Имҩаԥысит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа хантәаҩра ззиуаз Аминистрцәа реилазаара инарҭбаау аилацәажәара

Алла Аҩӡба иланашьоуп «Ахьӡ-Аԥш» аорден аҩбатәи аҩаӡара  03.02.2021 Алла Аҩӡба иланашьоуп «Ахьӡ-Аԥш» аорден аҩбатәи аҩаӡара

Аԥсны Ахада, Арбџьар Мчқәа Рыдҵаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа АА АШӘА ААР ирыҵаркуа аҟәшақәа дырҭааит 02.02.2021 Аԥсны Ахада, Арбџьар Мчқәа Рыдҵаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа АА АШӘА ААР ирыҵаркуа аҟәшақәа дырҭааит

Лазарев С.И. ианашьоуп "Ахьӡ-Аԥша" аорден III аҩаӡара 02.02.2021 Лазарев С.И. ианашьоуп "Ахьӡ-Аԥша" аорден III аҩаӡара

Ахада Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Аԥсуаҭҵааратә институт Адиректор дидикылеит 01.02.2021 Ахада Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Аԥсуаҭҵааратә институт Адиректор дидикылеит

Аслан Бжьаниа Очамчыра араион Администрациаҿы аизара мҩаҧигеит 30.01.2021 Аслан Бжьаниа Очамчыра араион Администрациаҿы аизара мҩаҧигеит

Ахада даҭааны ибеит Тҟәарчал-АФС 220кВ астанциеиҵа   30.01.2021 Ахада даҭааны ибеит Тҟәарчал-АФС 220кВ астанциеиҵа

Ахада  Мрагыларатәи Аҧсныҟа иусуратә ныҟәараан даҭааит АФС -1 аӡхыҽҽа 30.01.2021 Ахада Мрагыларатәи Аҧсныҟа иусуратә ныҟәараан даҭааит АФС -1 аӡхыҽҽа

Ахада изакәанымкәа акриптовалиута арҳаразы афермақәа русура аҿагылара иазкыз аилацәажәара мҩаҧигеит 29.01.2021 Ахада изакәанымкәа акриптовалиута арҳаразы афермақәа русура аҿагылара иазкыз аилацәажәара мҩаҧигеит

Ахада   аҭҵаарадырратәи арҿиаратәи интеллигенциа рхаҭарнакцәа дырԥылеит 29.01.2021 Ахада аҭҵаарадырратәи арҿиаратәи интеллигенциа рхаҭарнакцәа дырԥылеит

Ахада Аԥсны Жәлар Реизара актәи 1991-1996шш. ааԥхьара адепутатцәа дырԥылеит. 29.01.2021 Ахада Аԥсны Жәлар Реизара актәи 1991-1996шш. ааԥхьара адепутатцәа дырԥылеит.


Новости 101 - 120 из 2180
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец