Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧcны Аҳәынҭқарра Аҭҵаарадырра зҽаҧсазтәыз аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы Аусҧҟа

Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧcны Аҳәынҭқарра Аҭҵаарадырра зҽаҧсазтәыз аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы Аусҧҟа 19.05.2017

Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧcны Аҳәынҭқарра Аҭҵаарадырра зҽаҧсазтәыз аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы Аусҧҟа

Лаҵарамза 19 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Зураб Џьапуа «Аҧcны Аҳәынҭқарра Аҭҵаарадырра зҽаҧсазтәыз аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ианашьаразы Аусҧҟа.

Аҭҵаарадырратә усураҿы иеихьӡарақәеи, здырра ҳараку аспециалистцәа разыҟаҵара аус аҿы илагала дуқәеи рзы афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа академик Зураб Џьапуа ианашьоуп «Аҧсны Аҳәынҭқарра аҭҵаарадырра зҽаҧсазтәыз аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT