Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аконституциа Амш азгәаҭара инадҳәаланы Аҧсны жәлар рышҟа иҟаиҵаз Ааҧхьара

26.11.2015

<p>Ахада Рауль Ҳаџьымба Аконституциа Амш азгәаҭара инадҳәаланы Аҧсны жәлар рышҟа Ааҧхьара ҟаиҵеит.

<p> Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа!

<p>Ҩажәа шықәса инареиҳаны иҵит ихьыҧшым Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент актәи ааҧхьара аус зуа ҳтәыла Аконституциа анаднакылаз аахижьҭеи.  

<p>Иарбан ҳәынҭқарразаалак азы Ихадоу азакәан адкылара иаанагоит аполитикатә система шьаҭанкыла аиҭакра, уи аҳәынҭқарратә мчхара аусбарҭақәеи иааизакны ауаажәларреи рыҿиара алзыршо акы акәны иҟоуп. Абри ауп ҵакыс иамаз Аконституциа ҿыц Аҧсны азгьы.  

<p>Аха ҳара иаҳгәалаҳаршәароуп аҩныҵҟатәии адәныҟатәии ҭагылазаашьас иҟаз хадара зуа ари адокумент адкылара анымҩаҧысуаз.  Атәыла еилаҧыхаа ишьҭан, иааиҧмырҟьаӡакәа аибашьра еиҭалагаразы ашәарҭара ыҟан, Аҧсны ҕәҕәала ақәыҕәҕәара арҭон анапаҟны иаанагаз мап ацәнакырц азы.  Аха аибашьра хлымӡаах зыхганы ҭоурыхла Аиааира ду згаз ҳажәлар, гәкаҳарак ҟамҵакәа, гәацҧыҳәарала рҳәынҭқарра ахьчаразы игылан уи аҧеиҧш бзиа ачаҧара хықәкыс иҟаҵаны.  Абри иабзоураны иҟалеит иҿыцу ихьыҧшым аҳәынҭқарра аҧҟарақәа рышьақәыргылара.  

<p>Аконституциа адкылара алыршахеит Аҧсны анапхгара агәымшәара иабзоураны, избан акәзар ари ашьаҿа зегьы рзы иаҳәоз хьаҳәа-ҧаҳәарада ахала аҿиара амҩа  анылара акәын.  Аҧсны Қырҭтәыла аилазаарахь архынҳәра иашьҭаз жәларбжьаратәи аиҿкаарақәеи егьырҭ аиҿцәажәаратә процесс иалахәыз зегьи иаартны ирылаҳәан ари.      Ҳажәлар раҧхьагыла Владислав Арӡынбеи Актәи Апарламент адепутатцәеи ирыдыркылеит акыр иуадаҩыз, аха ииашаз аӡбамҭа, уи иагьалнаршеит зхы иақәиҭу аҳәынҭқарра аусура иалагарц азы иаҭахыз аусбарҭақәа реиҿкаара. Ҳара иаҳгәалшәоит Аҧсны иаҿагылаз асанкциақәа ралагалара аҵаҵҕәқәа ируакны ишыҟаз Аконституциа ҿыц адкылара.  Ҳара ҳхақәиҭра ахә ҳаракны иаҳшәар акәхеит Аџьынџьтәылатә еибашьраан иаҳгаз Аиааира  ашьҭахьгьы.  

<p>Абасала, Аконституциа ҿыц адкылара иахьатәи ҳтоурых аҟны акырӡа зҵазкуа хҭысны иҟалеит.  1999 ш.  Актәи Ахада Владислав Арӡынба иаҧшьгарала ирылаҳәан аус зуа Аконституциа адгылара аҭаразы   ареферендум. Жәларызегьы еицҿакны Аконституциа иахьақәшаҳаҭыз ареферендум аихшьалақәа рыла ирыдыркылеит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымразы Акт.  

<p>Ишдыру еиҧш, акыр шықәсқәа раахыс  изныкымкәа ҳ-Закәан хада аиҭакрақәа ралагалара азҵаара ықәгылахьеит. Раҧхьатәи ашьаҿақәа абри аганахьала иҟаҵоуп. Ари, раҧхьа иргыланы, аӡбаратә мчқәа рыҩныҵҟа имҩаҧгоу аиҭакрақәа ирылҵшәаны иаҧҵоуп Аконституциатә ӡбара.  Уи аҳәынҭқарра аҧҟарақәеи атәылауаа рзинқәеи зыхьчо акрызҵазкуа  механизмны иҟалоит.  Аусура мҩаҧысуеит алхратә системеи аҭыҧантәи ахаланапхгареи реиҭакразы.  Аха, иааизакны, Азакәан аконституциатә еиҿкаара алшара аанарҧшит. Аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи уснагӡатә хаданы иқәгылоуп азинтәхдырра арҕәҕәара.  Абри ада Аконституциагьы азакәанҧҵарагьы иага иҳарҽеиргьы, ҳара азинтә ҳәынҭқарра ҳзыргылаӡом. Ари иааиҧмырҟьаӡакәа имҩаҧысуа процессуп, уи иадҧхьалатәуп амчратә усбарҭақәа, аполитикатәи ауаажәларратәи еиҿкаарақәа, амассатә информациа ахархәагақәа.    

<p> Иахьатәи арыцхә ҳара иаҳгәаланаршәоит иҳаҩсыз ашықәсқәа рзы ҳажәлар  ирымаз аихьӡара дуқәа.  Аҧсны анҭыҵ агәра згоз маҷын ҳара ҳхы еиқәырханы, ҳхатәы ҳәынҭқарра аргылара шҳалшоз. Аха уи ҳалшеит.    Ҳара аибашьраҟны аиааира ҳгеит, аблокада ҳхаҳгеит, ҳхатәы ҳәынҭқарра ҳаргылеит, жәларбжьаратәи азхаҵара аиуртә иҟаҳҵеит. Ари алыршахеит хықәкык акәын иҳамаз азы. Ҳәарада, аҳәоуеиқәымшәара цәырҵыр ҟалоит иазгәаҳҭаз ахықәкы анагӡараҟны мҩас илхтәу азы. Аполитикатә гәаанагарақәа реиқәымшәарақәа ииашоу аӡбамҭақәа рышҟа унанагар алшоит. Ҳара ҳаӡәыкуп ихьыҧшым Аҧсны аҳәынҭқарра аҕәҕәахара, аҿиара азҵаараҟны.    

<p>Иахьа адунеи зҭагылоу аамҭа уадаҩуп, уи   афинанстә кризиси аимак ҕәҕәеи иамҽахкны иҟоуп.   Ҳара стратегиатә ҩызас иҳамоу – Урыстәыла арҭ ахҭысқәа рыгәҭа иалагылоуп, амилаҭтә интересқәа реиқәырхаразы имариам ақәҧара иаҿуп асанкциақәеи иара аганахьала зеиҧш ҟамлацыз адәныҟатәи ақәыҕәҕәареи анымҩаҧысуа аамҭазы. Иахьатәи адунеи ашәарҭа ҿыцқәа цәырнагоит, ҳара урҭ ҳрызхиазароуп. Убри ауп ҳнапы заҵаҳҩызгьы ҿҳәара дула Аҧсны ашәарҭадаразы хәдықәҵара алзыршо аиҩызареи астратегиатә усеицуреи рзы Аиқәшаҳаҭра.  

<p>Аха ҳтәыла алахьынҵа – раҧхьа иргыланы, шәаргьы ҳаргьы иаҳҭакҧхықәроуп.  Ҳара ҳада даҽаӡәы изыӡбараны дыҟаӡам ҳсоциалтә-економикатәи аполитикатәи зҵаарақәа . Сара ииашаӡам ҳәа исыҧхьаӡоит еинышәашьа змам аполитикатә гәыҧқәа раҧҵара рҽаназыршәо.   Аҳәоуеиқәымшәарақәа шҳамоугьы ҳара ҳаидызкыло еиҳа ирацәаны иҳамоуп.  Убри аҟнытә еиҭа аполитикатә мчқәа зегьы рышҟа ааҧхьара ҟасҵоит аполитикатә еиҿагылара аҳәынҭқарразы иануадаҩу аамҭазы ишҧеиҧшдоу, иҭархаганы ишыҟоу азы инарҵауланы азхәыцразы.    Аҧсны ахадара иҟоу апроблемақәа конструктивла рылацәажәара, ауаажәларра рзы хра злоу аӡбамҭақәа разырхиараҟны аусеицура  иазхиоуп. Хымҧада, агәреибагареи аилибакаареи ҳҭахуп.

<p>Ҳанеидгыла ауп имариам аекономикатәи аполитикатәи ҭагылазаашьаан ҳара ҳҳәынҭқарра еиқәырханы ҿыц игыло абиҧарақәа рымадара анҳалшо.  

<p>Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа, ҳҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара апроцесс хыркәшаӡам. Ҳара аусура мҩаҧаҳгалоит ҳтәыла ИАР-еи егьырҭ жәларбжьаратәи аиҿкаарақәеи ирылаларц азы. Абри азҵаараҟны ацхыраа ҳнаҭон иагьҳнаҭалоит Урыстәылатәи Афедерациа.  Урыстәылеи ҳареи иҳабжьаҳҵаз Аиқәшаҳаҭра арҭ алшарақәа рҳәаа арҭбаауеит.  

<p>Иахьа шәара шәыхьӡала жәларбжьаратәи аидгыларақәа рышҟа ааҧхьара ҟасҵар сҭахуп ҩ-стандартк мап рыцәкны ахьыҧшымра азхарҵарц азы.    Ари ишьақәгылаз фактуп, уи мап ацәкрала нхыҵкавказтәи арегион аҟны аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара еиҵанархоит.    

<p>Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа, даҽазныкгьы ишәыдысныҳәалар сҭахуп ҳҳәынҭқарра иасимволны иҟоу аныҳәа. Ҷыдала ирыдысныҳәалоит ари амш ҳтәыла аҿиара зҭоурыхтә лагаламҭа алоу Аҧсны апарламент актәи ааҧхьара адепутатцәа!  
<p>Гәык-ҧсыкала зегьы ишәзеиҕьасшьоит аҭынчра, ҩнаҭацыҧхьаӡа анасыҧ, Ҳаҧсадгьыл аизҳазыҕьара!  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org