Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

АҞЖӘА амиссиа ахада Џьорџьи Дрндарски иҧылара

21.11.2015

Аҟәа, 11.00

Ахада, Рауль Ҳаџьымба дидикылеит Аҧсны зусура хзыркәшо Аџьар Ҟаҧшь Жәларбжьаратәи аилак (АҞЖӘА) амиссиа ахада Џьорџьи Дрндарски.

Рауль Ҳаџьымба Џьорџьи Дрндарски иҭабуп ҳәа иеиҳәеит имҩаҧигаз аусуразы. «Шәара Аҧсназы хәарҭара злаз, акрызҵазкуаз аусура мҩаҧыжәгон. Хаҭала Шәара АҞЖӘА амиссиа лҵшәа змоу аусураҟны шәлагаламҭа даара идууп», - иҳәеитАхада.

Ахада ҷыдала иазгәеиҭеит 1992-1993 шш. Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан хабарда ибжьаӡыз Аҧсны атәылауаа рыҧшаареи рхаҭара ашьақәыргылареи ирызкыз аусура аҵакы ду. «Ҳара ари апроект иацҵазар ҳҭахуп. Ахә ҳаракны иаҳшьоит Аҧсни АҞЖӘА-и рыбжьара имҩаҧысуаз аусеицура аҩаӡара», - иаҵшьны иазгәеиҭеит Рауль Ҳаџьымба.

Џьорџьи Дрндарски Ахада агәра ииргеит Аҧсны Аҳәынҭқарразы хәарҭара злоу АҞЖӘА апрограммақәеи апроектқәеи аҧхьаҟа ишрыцҵахо.

Аиҧылара ахыркәшамҭазы Ахада Џьорџьи Дрндарски аџьшьаратә шәҟәи агәалашәаратә ҳамҭеи ииҭеит, аҧхьаҟатәи аусураҟны изеиҕьеишьеит аихьӡарақәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org