Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә економикатә университет 85 шықәсахыҵра инадҳәаланы адныҳәалара

25.11.2015

Ахада Рауль Ҳаџьымба Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә економикатә университет (СПбАЕУ) аректор Игор Максимцев, аҵараиурҭа апрофессортә-рҵаҩратә еилазаара, астудентцәеи аспирантцәеи ирыдиныҳәалеит СПбАЕУ 85-шықәсахыҵра аиубилеи.

Адныҳәаларатә шәҟәы аҟны иҳәоуп:

"Шәара шәҵараиурҭа алагаламҭа дууп урыстәылатәи аҭҵаарадырра аҿиараҟны, атәыла аекономикатә ҵараиура иналукааша центр дуны иҟоуп.

Ҳара ахә ҳаракны иаҳшьоит СПбАЕУ-и Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университети ирыбжьалаз аиҩызареи аусеицуреи. Иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит , ҳаҭыр зқәу Игор Анатоли-иҧа, хаҭала шәара ауниверситетбжьаратә еимадарақәа рыдагьы, иааизакны аҧсуа-аурыс еизыҟазаашьақәа рызҵаараҟны шәылшамҭақәа рзы".


Возврат к списку