Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Урысстандарт анапхгаҩы Алеқсеи Абрамов иҧылара

12.11.2015

Рауль Ҳаџьымба идикылеит Атехникатә ҳәаақәҵареи аметрологиеи (Урысстандарт) рзы Афедералтә усбарҭа Анапхгаҩы Алеқсеи Абрамови уи ихаҭыҧуаҩ Борис Потиомкини.

Аиҧылара иара убас иалахәын астандартқәеи, ахархәаратәи, атехникатә хылаҧшреи рзы Аҳәынқарратә еилакы (Аҧсны Аҳәынҭстандарт) Ахантәаҩы Ерик Рштунии уи ихаҭыҧуаҩы Наталиа Шохина-Кәарацхелиеи.

Алеқсеи Абрамов Ахада иеиҳәеит Урысстандарт аусура атәы, лымкаала, агәыларатәи атәылақәа рыҟны ахәаахәҭра-економикатә еизыҟазаашьақәа рҳәаақәҵара иадҳәалоу ауснагӡатәқәа ртәы. Уи иазгәеиҭеит, Урыстәыла зҿлымҳара ду шанаҭо жәларбжьаратәи ахәаахәҭразы аҭагылазаашьа бзиа аҧҵара. «Шамахамзар жәларбжьаратәи аусмҩаҧгатәқәа, ҩ-ганктәи аиҧыларақәа зегьы, зыҿҳәарадуу аусеицура ахьхацырку, ҳазлалаго аҳазалхратә усзуҩцәеи ҳареи ҳусеицуралоуп – астандартқәеи, атехникатә ҳәаақәҵареи рзы аҭакҧхықәра зцу рыла », - дазааҭгыланы иҳәеит Алеқсеи Абрамов.

Урысстандарт анапхгаҩы иара убас далацәажеит аҧсуа коллегацәеи дареи русеицура аҿиара атәы, лымкаала, астандарттәреи атеххылаҧшреи рыҟәшаҟны анормативтә-зинтә ҳәаақәҵара аҧҵаразы. Иазырхиоуп азеиҧш усмҩаҧгатәқәа рзы «амҩатә хсаала».

Алеқсеи Абрамов иацҵаны иҳәеит, VI –тәи Урыстәыла-Аҧснытәи аустә форум аҳәаа иҭагӡаны ишаҵаҩхо Урысстандарти Аҧсны Аҳәынҭстандарти рыбжьара аилибакааразы Амеморандум.

Наталиа Шохина-Кәарацхелиа илҳәеит астандарттәреи, аккредиттәреи, асертификаттәреи рзы азакәанапроектқәа разырхиаразы аусура атәы, иара убас далацәажәеит Аҧсны Аҳәынҭстандарт аусура иалкаау ахырхарҭақәа ртәы. « Ахада иҟаиҵаз адгылара иабзоураны ҳара аҭагылазаашьа ҳауит 20 шықәса рыҩныҵҟала раҧхьаӡакәны ачеи, амакарони, акондитертәи аалыҵқәа анализ рзуразы», - иазгәалҭеит лара.

Ахада иҭабуп ҳәа реиҳәеит Урысстандарт анапхгара лҵшәазмоу аусеицуразы, аҧсуа коллегацәа аусрыцура ацҵара иахьазхиоу азы.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org