Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь даҭааит

19.09.2015

Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь Цхинвал ақ. днеит Алада Уаҧстәыла Ареспублика ашьақәгылара 25 шықәсахыҵра иадҳәалоу аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа рыҽрылархәразы.

Тибилов иҧылара, арратә парад аҭаара, Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеи аартра аҽалархәра, иара убас даҭаараны дыҟоуп аныҳәатә концерт. Аконцерт иалахәхоит Аҧсны аҳәынҭқарратә акәашаратә ансамбль «Шьараҭын».

Ахада дызлахәхо аофициалтә усмҩаҧгатәқәа зегьы азҧхьагәаҭоуп амҽыша, цәыббрамза 20 рзы.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org