Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Тамерлан Агузаров Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра инамаданы адныҳәалара

13.09.2015

Ахада Рауль Ҳаџьымба Тамерлан Агузаров идиныҳәалеит Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра.

Адныҳәаларатә шәҟәы аҟны иҳәоуп:

"Шәара, аҧышәа змоу аҳәынҭқарратә усзуҩы, аҧышәа ду змоу анапхгаҩы, Аҩада Уаҧстәыла ажәлар ишәыдырҳәалоит атәыла аекономикаҟни асоциалтә ҟәшеи рыҟны аиҭакра бзиақәа.

Агәра ганы сыҟоуп, Аҩада Уаҧстәыла аҭышәынтәалара аиқәырхареи аҿиареи ирызкны имҩаҧыжәго аусура атәыла ауааҧсыра зегьы адгылара шарҭо азы.

Аҧсны Аҳәынҭқарра зҿлымҳара ду анаҭоит Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспубликеи Аҧсни ирыбжьоу ганрацәалатәи аимадарақәа рырҭбаареи рырҵаулареи. Агәра згоит наҟ-ааҟ иаҳзыфеидоу аусеицура амҩаҧгаразы иахьыҟазаалак ҳаимадарақәа иҵегьы рырҕәҕәара шалыршахо".

Т.К. Агузаров ишҟа,

Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа

Ҳаҭыр зқәу Тамерлан Ким-иҧа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа Ахадас шәалхра.

Шәара, аҧышәа змоу аҳәынҭқарратә усзуҩы, аҧышәа ду змоу анапхгаҩы, Аҩада Уаҧстәыла ажәлар ишәыдырҳәалоит атәыла аекономикаҟни асоциалтә ҟәшеи рыҟны аиҭакрақәа бзиақәа.

Агәра ганы сыҟоуп, Аҩада Уаҧстәыла аҭышәынтәалара аиқәырхареи аҿиареи ирызкны имҩаҧыжәго аусура атәыла ауааҧсыра зегьы адгылара шарҭо азы.

Аҧсны Аҳәынҭқарра зҿлымҳара ду анаҭоит Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспубликеи Аҧсни ирыбжьоу ганрацәалатәи аимадарақәа рырҭбаареи рырҵаулареи. Агәра згоит наҟ-ааҟ иаҳзыфеидоу аусеицура амҩаҧгаразы иахьыҟазаалак ҳаимадарақәа иҵегьы рырҕәҕәара шалыршахо.

Рауль Ҳаџьымба


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org