Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аминистрцәа Реилазаара инарҭбаау аилатәара

29.07.2015

Имҩаҧысит Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба хантәаҩра ззиуаз Аҧсны асоциалтә-економикатәи аполитикатәи ҿиара азҵаарақәа ирызкыз аилатәара инарҭбаау аилатәара.

Аилатәара иара убас иалахәын Жәлар Реизара адепутатцәа, ақалақьқәеи араионқәеи русбарҭақәа рхадацәа, Ахада Иусбарҭа анапхгареи аусзуҩцәеи, амчратә усбарҭақәаеи ауаажәларреи рхаҭарнакцәа.

Алада иануп Ахада Рауль Ҳаџьымба иқәгылара атекст.

                                                                                                       *     *     *

Акыр иаҧсоу аҩызцәа!

Иахьа шәеизгара саҳәеит атәылаҟны иҟоу аҭагылазаашьа алацәажәареи апроблемақәа ӡбашьас ирымоуи ҳаицазхәырц азы.  

Аҧсны иҟоу аҭагылазаашьа акыр иуадаҩуп. Апроблемақәа рымҽхак ҭбаауп, систематә ҟазшьоуп ирымоугьы.  Раҧхьа иргыланы, уи асоциалтә-економикатә ҟәша, азинтә пориадок, ауаажәларра-политикатә мчқәа реизыҟазаашьақәа ирыдҳәалоуп.  

Арҭ апроблемақәа аки-аки  еимадоуп, ха-хазы рыӡбара залшаӡом, убри аҟнытә ахырхарҭақәа зегьы рыҟны аусура иеицымҩаҧгатәуп – абри уснагӡатә хаданы иахьа  аҳәынҭқарра аҿаҧхьа иқәгылоуп. Ара ҳзышьцылам аӡбамҭақәа ҳхы иаҳмырхәар ауӡом, аха   Аҧсны иҟоу акризис алҵразы, аҿиара амҩа ылаҳхразы арҭ ашьаҿақәа шыҟаҵатәу зегьы иеилкааны ҳазнеироуп.  

Рацәак идуум ҳара ҳуаажәларра изныкымкәа иаанарҧшхьеит ианаҭахха ирласны аҽеиҿкаара шалшо.  Аха уи азы иаҭахуп инарҭбааны азеиҧшмилаҭтә уснагӡатәқәа реилкаара, абри аҟны, хымҧада, аҳәынҭқарра амчхара амахәҭақәа зегьы, аполитикатәи ауаажәларратәи еиҿкаарақәа, аинтеллигенциа аҧхьагылара аныркылароуп. Ҷыдала иазгәасҭарц сҭахуп аҿар рроль, избанар уи иахьа инаркны аҳәынҭқарра аргыларатә процесс гәацҧыҳәарала аҽаланырхәыроуп, уаҵәы ҳтәыла ҧхьаҟатәи аҧеиҧш азы аҭакҧхықәра ашьҭыхра рылшарц азы.    

Хықәкы хадас иҳамои? Ари азҵаара аҭак аҟаҵара зынӡагьы иуадаҩӡам. Уи ҳҳәынҭқарра ахьыҧшымра ашьақәырҕәҕәароуп, ҳажәлар реизырҳара, аҧсуа бызшәеи акультуреи  реиқәырхароуп, Аҧсны ҳазҭагылоу аамҭазы аицлабразылшо алахәылаҩык аҳасабала адунеи аҟны ахатә ҭыҧ аанкылара алшо аҟаҵароуп. Ҳәарада, ари зегьы шьаҭас, уасхырс иаиур ауп иҭышәынтәаланы иҿио аекономика.  
Иацу ыҟоуп.

Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org