Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымбеи Рустам Минниханови апрессеи реиниара

23.07.2015

Казан, 17.45

“Хазы” аиҿцәажәара аформат анаҩс Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Ҭаҭарсҭан Ареспбулика Ахада инапынҵақәа назыгӡо Рустам Минниханови апрессеи реиқәшәара мҩаҧысит.

* * *

Рауль Ҳаџьымба: Рустам Минниханови сареи хәарҭара злоу, аҵакы змоу аиҿцәажәарақәа мҩаҧаҳгеит. Ҳалацәажәеит аҧсуа-ҭаҭарсҭантәи аусеицура аҿиара аҧеиҧш. Акрааҵуеит Ҭаҭарсҭани Аҧсни реиыҟааашьақәа шьақәгылеижьҭеи. 1994 ш. иаҵаҩын аиҩызареи аусеицуреи рзы Аиқәшаҳаҭра. Урыстәылоуп раҧхьаӡа ҳара ҳхьыҧшымра азхазҵаз. Ҳара ҳусура ахырхарҭа хадақәа ируакуп УА асубиектқәа аусрыцура арҿиареи арҭбаареи.

Ҭаҭарсҭан иҟоуп ҳара ҳекнонмика арҿиараҟны ҳазҿыҧшыша – аус руеит аинвестициатә проект дуқәа, агро-технопаркқәа, аҿиара иаҿуп аарыхра. Хара имгакәа Ҭаҭарсҭан аекономикатә лшарақәа иҵегьы иааигәаны реилкаара азҧхьагәаҭаны исымоуп.

Агәра ганы сыҟоуп, лассы Аҧсни Ҭаҭарсҭани рыжәлар реизҳазыҕьара хықәкыс измоу ҳусеицура ахырхарҭа хадақәа активла аусура ишалаҳарго ала.

Рустам Минниханов: Сара исҳәарц сҭахуп, Ҭаҭарсҭани Аҧсни аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа шрыбжьоугьы, ишеизааигәоугьы ахәаахәҭра-аекономикатә усеицура аҩаӡара макьана акыр ишылаҟәу. Ихацыркуп атуризм, аҵараиура аҟәшаҟны аусеицура – Казантәи ауниверситет аҟны аҵара рҵоит аҧсуа студентцәа. Иҟоуп Урыстәылеи Аҧсни рнапхгара ргәазыҳәара бзиа.

Аҧсны Ахадеи сареи ҳрылацәажәеит астратегиатә хырхарҭақәа: агроаалглыхратә комплекс, атуризм, шықәсырацәалатәи Ҭаҭарсҭан асоциалтә ҧышәа, аргыларатә комплекс азҵаарақәа.

5-6 усуратә гәыҧ хара имгакәа ишьақәдыргылараны иҟоуп ҳусеира ахырхарҭа хадақәа. Абри инадҳәаланы ҳаргьы Аҧсны ҳаҭаараны ҳаҟоуп. Агәра ганы сыҟоуп ҳара алшара дуқәа шҳамоу ала. Аҧсны агеографиатә ҭагылазаашьа, уи алшарақәа Ҭаҭарсҭан даара ҿлымҳара анаҭоит. Ҭаҭарсҭан амашьынаргыларазы, афатә азы, ааглыхра ду змоу тәылоуп, афатә иахьа Аҧсны алагаларагьы иалагахьеит, аха макьана амҽхак ҭбаам.

Абарҭ азҵаарақәа зегьы ҳрылацәажәеит.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org