Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада ашьапылампыл асразы аклуб "Зенит" азыҟаҵаҩ иквалификациа азырҳаразы Ацентр Адиректор Сергеи Морозов дидикылеит 29.09.2020 Ахада ашьапылампыл асразы аклуб "Зенит" азыҟаҵаҩ иквалификациа азырҳаразы Ацентр Адиректор Сергеи Морозов дидикылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ашьапылампыл асразы аклуб "Зенит" азыҟаҵаҩ иквалификациа азырҳаразы Ацентр Адиректор Сергеи Морозови Аҿар русқәеи аспорти рзы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Џьамал Гәбази идикылеит.

Ахада Аҧсны иҟоу ААО арратә база адҵаҟаҵаҩ Олег Сеньков дидикылеит 29.09.2020 Ахада Аҧсны иҟоу ААО арратә база адҵаҟаҵаҩ Олег Сеньков дидикылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны иҟоу ААО арратә база адҵаҟаҵаҩ Олег Сеньков дидикылеит.  

Ахада Алада Уаҧстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Медоев дидикылеит 29.09.2020 Ахада Алада Уаҧстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Медоев дидикылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аиааиреи Ахьыҧшымреи рымш азгәаҭаразы Аҧсныҟа иааз Алада Уаҧстәыла Ареспублика Адәныҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Медоев дидикылеит.  

Ахада Аиааира амш аламҭалазы амедицинатә усзуҩцәа аџьшьара риҭеит 29.09.2020 Ахада Аиааира амш аламҭалазы амедицинатә усзуҩцәа аџьшьара риҭеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аиааира амш аламҭалазы агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа дидикылеит.

Ахада Алада Уаԥстәыла ажәлар ирыдиныҳәалеит ареспублика 30 шықәса ахыҵра 20.09.2020 Ахада Алада Уаԥстәыла ажәлар ирыдиныҳәалеит ареспублика 30 шықәса ахыҵра
Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба напхгара зиҭоз Аԥсны аофициалтә делегациа Алада Уаԥстәыла ашьақәгылара 30 шықәса ахыҵра азгәаҭара инамаданы имҩаҧысуаз аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа ирылахәуп.

Ахада Алада Уаԥстәыла ажәлар ареспублика 30 шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит  20.09.2020 Ахада Алада Уаԥстәыла ажәлар ареспублика 30 шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Алада Уаԥстәыла ажәлар ирыдиныҳәалеит ареспублика 30 шықәса ахыҵра амш.

  Имҩаҧысит  Аҧсны Ахада икубок агаразы аҽыбӷаҟазаратә спорт азы атурнир 19.09.2020 Имҩаҧысит Аҧсны Ахада икубок агаразы аҽыбӷаҟазаратә спорт азы атурнир

Ахада Аҧсны иқәынхо ауриацәа Рош ха-Шана аныҳәамш рыдиныҳәалеит 19.09.2020 Ахада Аҧсны иқәынхо ауриацәа Рош ха-Шана аныҳәамш рыдиныҳәалеит
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны иқәынхо ауриацәа Рош ха-Шана аныҳәамш рыдиныҳәалеит.

 Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Дума адепутат Александр Каролин Иира амш идиныҳәалеит 19.09.2020 Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Дума адепутат Александр Каролин Иира амш идиныҳәалеит
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Дума адепутат Александр Каролин Иира амш идиныҳәалеит.

Аҧсны Ахада, Арбџьар мчқәа Рыдҵаҟаҵаҩ хада ахысырҭа "Ҵабал" даҭааит 19.09.2020 Аҧсны Ахада, Арбџьар мчқәа Рыдҵаҟаҵаҩ хада ахысырҭа "Ҵабал" даҭааит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ахысырҭа «Ҵабал» аҟны имҩаҧысуаз астратегиатә дҵаҟаҵара-штабтә ҽазыҟаҵарақәа «Кавказ-2020» алахәцәа рҳәынҭқарратә бираҟқәа рышьҭыхра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә далахәын.

Жьҭаарамза 5 инаркны Аҧсны ауааҧсыра короновирустә ҿкы рацәыхьчаразы аҧкратә уснагӡатәқәа алагалахоит 18.09.2020 Жьҭаарамза 5 инаркны Аҧсны ауааҧсыра короновирустә ҿкы рацәыхьчаразы аҧкратә уснагӡатәқәа алагалахоит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра ргәабзиара коронавирустә ҿкы COVID-19 ацәыхьчара иазку хазы игоу ауснагӡатәқәа рышьақәыргыларазы» Адҵа.

 Ахада Даниель Ортега Сааведра Никарагуа Ареспублика Ахьыҧшымра амш идиныҳәлеит 15.09.2020 Ахада Даниель Ортега Сааведра Никарагуа Ареспублика Ахьыҧшымра амш идиныҳәлеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Даниель Ортега Сааведра  Никарагуа Ареспублика Ахьыҧшымра амш идиныҳәлеит.

 Ахада Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа Ахада ихаҭыҧуаҩ Сергеи Бебиа ииубилеи идиныҳәалеит. 15.09.2020 Ахада Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа Ахада ихаҭыҧуаҩ Сергеи Бебиа ииубилеи идиныҳәалеит.
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа Ахада ихаҭыҧуаҩ Сергеи Бебиа ииубилеи идиныҳәалеит.

Ахада Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҟны еиҿкаау  Ковид-центр даҭааит 15.09.2020 Ахада Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҟны еиҿкаау Ковид-центр даҭааит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҟны еиҿкаау  Ковид-центр даҭааит.  

Ахада ауааҧсыра короновирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәара далахәын 15.09.2020 Ахада ауааҧсыра короновирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәара далахәын
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжания Аҧыза-министр Алеқсандр Анқәаб хантәаҩра ззиуаз ауааҧсыра короновирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәара аусура далахәын.  

Аслан Бжьаниа Дмитри Медведев ииубилеи идиныҳәалеит 14.09.2020 Аслан Бжьаниа Дмитри Медведев ииубилеи идиныҳәалеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациа Ашәарҭадара Ахеилак Ахантәаҩы Ихаҭыҧуаҩ Дмитри Медведев 55-шықәсаихыҵратәи ииубилеи идиныҳәалеит.

Ихыркәшоуп Ахада Москваҟа иусуратә ныҟәара 14.09.2020 Ихыркәшоуп Ахада Москваҟа иусуратә ныҟәара
Ихыркәшоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациахь иусуратә ныҟәара.

Аслан Бжьаниа Башар Хафез аль-Асад иубилеи идиныҳәалеит 11.09.2020 Аслан Бжьаниа Башар Хафез аль-Асад иубилеи идиныҳәалеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахада Башар Хафез аль-Асад иубилеи идиныҳәалеит.

Ахада  УА Администрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Дмитри Козак диҧылеит 10.09.2020 Ахада УА Администрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Дмитри Козак диҧылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа УА Администрациа Анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Дмитри Козак диҧылеит.

Ахада  ажурналист Гьаргь Гәлиа 55 шықәса ихыҵра идиныҳәалеит 07.09.2020 Ахада ажурналист Гьаргь Гәлиа 55 шықәса ихыҵра идиныҳәалеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа   еицырдыруа ажурналист, аинформациатә усбарҭа  «Интерфакс» адиректор хада актәи ихаҭыҧуаҩ Гьаргь Гәлиа 55 шықәса ихыҵра идиныҳәалеит.


Новости 1 - 20 из 1941
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org