Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иусбарҭа ажәабжь ҿыцқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа 29.09.2018 Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа
Цәыббрамза 29 рзы Џьгьарда ақыҭан, Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭаҵан.

Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара инамаданы Аҳәынҭқарра Ахада   Алада Уаҧстәыла Ахада ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит 21.09.2018 Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара инамаданы Аҳәынҭқарра Ахада Алада Уаҧстәыла Ахада ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит
Цәыббрамза 20 рзы Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз арратә парад аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ахада Анатоли Бибилов ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит.

Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Анатоли Бибилови реиҧылара 21.09.2018 Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Анатоли Бибилови реиҧылара
Цәыббрамза 20 рзы Цхьынвал имҩаҧысит Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Анатоли Бибилови реиҧылара.

Ахада Ипрессмаҵзура ахҳәаа 06.09.2018 Ахада Ипрессмаҵзура ахҳәаа
Ҳазҭоу ашықәс, цәыббрамза 5 рзы  имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаразы Азеиҧшмилаҭтә еиҿкаара аштаб анапхгаҩы ипресс-конференциа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа 26.08.2018 Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа
Нанҳәамза 26 рзы  Џьгьарда ақыҭан,  Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭаҵан.

Беслан Барцыц Шьамтәылатәи Арабтə Республика Аекономикеи адəныҟатəи ахəаахəҭреи рминистр Муҳаммед Самир Ҳалыл диҧылеит. 08.08.2018 Беслан Барцыц Шьамтәылатәи Арабтə Республика Аекономикеи адəныҟатəи ахəаахəҭреи рминистр Муҳаммед Самир Ҳалыл диҧылеит.
Нанҳəамза 8 рзы Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Беслан Барцыц Шьамтәылатәи Арабтə Республика Аекономикеи адəныҟатəи ахəаахəҭреи рминистр Муҳаммед Самир Ҳалыл диҧылеит.

Беслан Барцыц Шьамтәылатәи Арабтə Республика Адəныҟатəи аусқəа рминистр Уалид аль-Муаллем диҧылеит. 07.08.2018 Беслан Барцыц Шьамтәылатәи Арабтə Республика Адəныҟатəи аусқəа рминистр Уалид аль-Муаллем диҧылеит.
Нанҳəамза 7 рзы  Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц Шьамтәылатәи Арабтə Республика Адəныҟатəи аусқəа рминистр Уалид аль-Муаллем диҧылеит.

Беслан Барцыц усуратә визитла Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны дыҟоуп 06.08.2018 Беслан Барцыц усуратә визитла Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны дыҟоуп
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц  усуратә визитла  Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны дыҟоуп.

Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилов диҧылеит 21.07.2018 Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилов диҧылеит
Ҧхынгәымза 21 рзы Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилов напхгара ззиуа аделегациа официалла аҧылара мҩаҧысит Ҧсоу аӡиас ала аҳәынҭқарратә ҳәааҟны.  

Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц ЕАР Иреиҳаӡоу акомиссар иусбарҭа арегионтә миссиа ахадеи уи ишьҭрамдаҩи идикылеит  26.06.2018 Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц ЕАР Иреиҳаӡоу акомиссар иусбарҭа арегионтә миссиа ахадеи уи ишьҭрамдаҩи идикылеит
Ҧхынгәымза 26 рзы Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц ЕАР Иреиҳаӡоу акомиссар иусбарҭа арегионтә миссиа ахада Иоҳаннес ван дер Клау, иара убас Аҧсны иҟоу ахҵәацәа рус азы Иреиҳаӡоу акомиссар иусбарҭа иахьа анапхгаҩыс иҟоу Азиз Рахџои уи ишьҭрамдаҩ Арџун Шрести идикылеит.

Адгәыр Лышәба VII аурысбжьаратә економикатә форум аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра аделегациа напхгара аиҭоит  08.06.2018 Адгәыр Лышәба VII аурысбжьаратә економикатә форум аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра аделегациа напхгара аиҭоит
Рашәарамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ  Адгәыр Лышәба VII аурысбжьаратә економикатә форум аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра аделегациа напхгара аиҭоит.

Витали Габниа Аҧснынтәи Донецктәи Жәлартә Республикахь аделегациа ацара иазказ апресс-конференциа мҩаҧигеит 18.05.2018 Витали Габниа Аҧснынтәи Донецктәи Жәлартә Республикахь аделегациа ацара иазказ апресс-конференциа мҩаҧигеит
Лаҵарамза 18 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ихаҭыҧуаҩ Витали Габниа Аҧснынтәи Донецктәи Жәлартә Республикахь аделегациа ацара иазказ апресс-конференциа мҩаҧигеит.  

Витали Габниа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала адныҳәалартә шәҟәы даҧхьеит Москватәи Аҧсуа Диаспора 60 – шықәсахыҵра азгәаҭараан. 25.03.2018 Витали Габниа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала адныҳәалартә шәҟәы даҧхьеит Москватәи Аҧсуа Диаспора 60 – шықәсахыҵра азгәаҭараан.
Хәажәкырамза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Витали Габниа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала адныҳәалартә шәҟәы даҧхьеит Москватәи Аҧсуа Диаспора 60 – шықәсахыҵра азгәаҭараан.

Витали Габниа Страикбол азы агәыҧ  «Нерс Атактикатә еиҟәша» даҧылеит  21.02.2018 Витали Габниа Страикбол азы агәыҧ «Нерс Атактикатә еиҟәша» даҧылеит
Жәабранмза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ихаҭыҧуаҩ  Витали Габниа страикбол азы Аҧсны Аҳәынҭқарра  агәыҧ  «Нерс Атактикатә еиҟәша” даҧылеит.

Дмитри Шамба Аҟәа араион Аизара адепутатцәа  Аҟәа араион Аусбарҭа Ахада имаҵурахьы иаҭаразы Валери Смыр икандидатура дирдырит 16.02.2018 Дмитри Шамба Аҟәа араион Аизара адепутатцәа Аҟәа араион Аусбарҭа Ахада имаҵурахьы иаҭаразы Валери Смыр икандидатура дирдырит
Жәабранмза 16 рзы Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Актәи Ихаҭыҧуаҩ  Дмитри Шамба Валери Смыр икандидатура дирдырит Аҟәа араион Аусбарҭа Ахада имаҵураҿы иаҭара иақәшаҳаҭхаразы.

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АХАДА ИПРЕСС-МАҴЗУРА АДЫРРАҬАРА 06.01.2018 АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АХАДА ИПРЕСС-МАҴЗУРА АДЫРРАҬАРА

Ахада ихаҭыҧуаҩ Аҧсны Аҳәынҭқарра Амотоспорт афедерациа алахәылацәа дырҧылеит 03.11.2017 Ахада ихаҭыҧуаҩ Аҧсны Аҳәынҭқарра Амотоспорт афедерациа алахәылацәа дырҧылеит
Абҵарамза 3 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыҧуаҩ Витали Габниа Аҧсны Аҳәынҭқарра Амотоспорт афедерациа алахәылацәа идикылеит.

Витали Габниа Жәларбжьаратәи афестиваль «Абаҩхатәрақәа рсалиут» иалахәыз ансамбль «Адаул» идикылеит 18.10.2017 Витали Габниа Жәларбжьаратәи афестиваль «Абаҩхатәрақәа рсалиут» иалахәыз ансамбль «Адаул» идикылеит
Жьҭаарамза 18 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыҧуаҩ Витали Габниа Жәларбжьаратәи афестиваль «Абаҩхатәрақәа рсалиут» алауреат ансамбль «Адаул» идикылеит.

Дмитри Шамба Апарламент ахь ицәыригеит азакәанапроектқәа жәпакы 16.10.2017 Дмитри Шамба Апарламент ахь ицәыригеит азакәанапроектқәа жәпакы
Жьҭаарамза 16 рзы Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент асессиа аилатәараҟны  Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ, Жәлар Реизараҟны Азинмчызмоу Ахада Ихаҭарнак  Дмитри Шамба адепутатцәа ахәаҧшразы ицәыригеит азҵаарақәа жәпакы.

Витали Габниа Приднестровиатәи-Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски диԥылеит 28.09.2017 Витали Габниа Приднестровиатәи-Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски диԥылеит
Цәыббрамза 28 рзы аӡиас Ԥсоу аҟны иҟоу аҳәынҭқарратә ҳәааҟны Приднестровиатәи-Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски напхгара зиҭо аделегациа официалла рԥылара мҩаԥысит.


Новости 1 - 20 из 49
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT