Ацҳамҭақәа

23.02.2022

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсадгьыл ахьчаҩ имш азы Владимир Путин дидныҳәалеитАдныҳәаларатә цҳамҭаҿы иҳәоуп:

Ҳаҭыр зқәу Владимир Владимир-иҧа,

Ҳаҭырла сшышәзыҟоу азгәаҭо, Аҧсадгьыл ахьчаҩ имш инамаданы сшәыдныҳәаларц сҭахуп.
Ари аныҳәа хьӡи-ҧшеи змоу аибашьратә фырхаҵареи   Урыстәылатәи аҳәынҭқарра аҵасқәеи ирхаҿроуп.
Иахьа ҳара ҳаҭырла иаҳгәалаҳаршәоит злахьынҵа Аҧсадгьыл амаҵ аура, атәыла ахьчара иадызҳәалаз,  аҭынчреи ашәарҭадареи рыхьчара зхы ақәызҵаз зегьы. Жәабранмза 23 агәымшәареи апатриотизмреи, афырхаҵареи, аҭакҧхықәреи символра рзызуа жәларбжьаратәи ныҳәоуп.  Ари амш аҵак ду амоуп аҭынч ҧсҭазаараҿы атәыла  аизҳазыӷьаразы аџьа збо, уи ахьчара иазхиоу рызгьы.
Абри аныҳәамш аҽны, ҳаҭыр зқәу Владимир Владимир-иҧа,  ишәыдыскылар сҭахуп иреиӷьу азеиӷьашьарақәа Урыстәылатәи Афедерациа ажәлар -  аизҳазыӷьара.

Возврат к списку