Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ацҳамҭақәа

02.09.2019

Аҵарашықәс ҿыц алагамҭазы адныҳәалара

Аҵарашықәс ҿыц алагамҭазы адныҳәалара

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра ашколхәыҷқәеи арҵаҩцәеи аҵарашықәс ҿыц алагамҭа рыдиныҳәалеит.

Адныҳәалараҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Акыр иаҧсоу аҵаҩцәа, арҵаҩцәа, астудентцәа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит аҵарашықәс ҿыц алагамҭа.
Сгәы иаанагоит ари аҵара шықәс адырра ҿыцқәеи, иналукааша аартрақәеи, аҵара дуи, аихьӡарақәеи ирышықәсны иҟалап ҳәа.

Ҳара зегьы ҳхы хдыруа ҳаныҟала инаркны, раҧхьатәи ҳшьаҿақәа адыррақәа рахь ихоуп, адырра арҳарала ихацҳаркуеит ҳаҧсҭазаара. Ашкол аҟноуп иҿыцу аилкаара азгәышьра, абзиабара рышьаҭа ахьакуа, аброуп аҧхьаҟатәи ҳақәҿиарақәеи ҳаихьӡарақәеи руасхыр ахьышьҭаҵахогьы.

Ҷыдала иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп абри аныҳәамш аҽны арҵаҩцәа. Шәара шәыпрофессионализми, иҟашәҵо агәцаракреи ирыбзоураны шәнапы ианырҵо ахәыҷқәа рҟыбаҩ аарҧшразы алшара роуеит, ишәылшогьы рацәоуп аҵара змоу, иаҧсоу ҳҳәынҭқарра атәылауаа реиҵааӡараҟны.

Даҽазныкгьы аныҳәа шәыдныҳәало, ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, агәамч, аихьӡарақәа, анасыҧ.
Мҩамш!».

Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org